Skådespelaren var anställd – inte uppdragstagare

Vid en helhetsbedömning kommer Arbetsdomstolen fram till att en skådespelare som under tre månader skulle ha medverkat i en teaterpjäs var arbetstagare.

En skådespelare hade överklagat Stockholms tingsrätts dom i mål FT7724-20. Motpart var Ö2. Saken gällde en lönefordran. Skådespelaren skulle under tre månader medverka i en teaterpjäs. Men på grund av pandemin ställdes de planerade föreställningarna in efter premiären den 9 mars 2020. Skådespelarens medverkan i pjäsen blev då kortare, bara från den 2 januari till den 9 mars 2020. Ö2 betalade den 21 februari 2020 ut ett belopp på 24 970 kronor till skådespelaren, som en inkomst av tjänst.

Skådespelaren väckte talan i tingsrätten och menade att han varit arbetstagare hos Ö2. Han yrkade därför på lön och semesterersättning till och med den 9 mars 2020. Ö2 bestred yrkandena och menade att skådespelaren inte varit arbetstagare, utan uppdragstagare. Därför skulle han inte ha lön utan gage. Bara den första delen av gaget skulle betalas ut om inte alla föreställningar spelades, menade föreningen.

Tingsrätten höll med föreningen om att skådespelaren inte hade varit någon arbetstagare och avslog därför hans yrkanden.

SKÅDESPELAREN: Överklagade domen till Arbetsdomstolen. Yrkar att föreningen ska betala ut lön på totalt 13 450 kronor från den 25 mars 2020 och på 5 082 kronor från den 24 april 2020 samt semestersättning på 4 623 kronor från den 2 mars 2020. Parterna ska ha kommit överens om en lön på 48 000 kronor för hela avtalsperioden, 2 januari-26 mars. Har rätt till lön i proportion till den del av avtalsperioden som han arbetat. Me\u0002nar vidare att eftersom föreningen i februari betalat ett belopp om 24 970 kronor skulle han ha rätt till lön med ytterligare 13 450 kronor. Ö2: Yrkar att tingsrättens dom ska stå fast.

ARBETSDOMSTOLEN: Bedömer att det finns förhållanden som talar för att skådespelareN var anställd, men även för att det varit ett uppdragsförhållande. Menar att inget visat att parterna varit överens om att skådespelaren skulle utföra arbetet som uppdragstagare. Det framgår att föreningen utgick från att alla medverkande skulle vara uppdragstagare. Men konstaterar att det varken i skriftlig eller muntlig bevisning eller i förhör med Ö2:s företrädare framgår att det skulle ha gjorts klart för skådespelaren innan avtalet träffades. Ännu mindre att han skulle ha accepterat detta. En helhetsbedömning ger att skådespelaren var arbetstagare. Han har rätt till lön för sitt arbete till och med den 9 mars 2020. Tingsrättens dom ska därför ändras.

DOMSLUT: AD slår fast att skådespelaren som arbetstagare har tjänat sammanlagt 38 420 kronor. Han har även rätt till semesterersättning motsvarande 12 procent av det beloppet, det vill säga 4 610 kronor. Ö2 ska även ersätta skådespelaren för hans rättegångskostnader.

Lena Gunnars

Fråga experterna