Nej, Polismyndigheten och Migrationsverket - riktigt så lätt var det inte

2020-04-30 00:00 Elisabet Örnerborg  
Migrationsverket ansåg att handläggarens otillåtna slagningar i datasystemet räckte för ett avskedande. Men det ansåg inte AD och handläggaren har fått tillbaka sitt jobb. Teckning: Carina Eriksson

Arbetsdomstolen. Polismyndigheten trodde att det räckte att dra in Sofia Hollströms säkerhetsklassning för att kunna säga upp henne på grund av personliga skäl. Och Migrationsverket ansåg att handläggarens otillåtna sökningar i myndighetens databas räckte för att ha rätt att avskeda honom.De statliga myndigheterna får mothugg av fackförbunden i Arbetsdomstolen, men Polisförbundet förlorar sitt mål ändå, medan Fackförbundet ST vinner sitt.

Arbetsdomstolen har meddelat sex domar som gällt avskedanden eller uppsägningar på grund av personliga skäl under de senaste tolv månaderna, fem avskedanden och en uppsägning - uppsägningen av Sofia Hollström.

Polisassistenten och handläggaren företräddes av sina fackförbund. De målen där den uppsagda eller av­skedade företräds av ett fackförbund, A-målen, kan föras till Arbetsdomstolen efter att motparterna inte har kunnat enas i den centrala förhandlingen. De övriga fyra domarna i genomgången är överprövade domar från tingsrätterna, B-mål. För att Arbetsdomstolen ska pröva sådana B-mål krävs prövningstillstånd.

Polismyndigheten ansåg alltså att beslutet att dra in Sofia Hollströms säkerhetsklassning i sig var saklig grund för uppsägning. Detta eftersom det inte finns någon möjlighet till omplacering till icke säkerhetsklassade arbeten inom Polisen. Och att säkerhetsbeslutet inte går att överklaga.

Polisförbundet, som företrädde ­Sofia Hollström, invände att säkerhetsbeslutet som fattats av Polismyndigheten själv inte kan vara saklig grund för uppsägning. Förbundet hänvisade till artikel 6 i Europakonventionen om att var och en har rätt till en rättvis rättegång. Dessutom, menade förbundet, framgår det av Europadomstolens praxis att det inte är tillräckligt att hänvisa till beslut om säkerhetsklassning för att skilja någon från en anställning.

Läs mer: En uppsägning och fem avskedanden

Arbetsdomstolen jämför med en tidigare dom, AD 17/2000, då en restaurang på en flygplats fått rätt att säga upp en anställd som Luftfartsverket funnit vara en säkerhetsrisk. Men den här tvisten skiljer sig från den tidigare, eftersom myndigheten som fattat beslutet också är arbets­givaren, resonerar domstolen och håller med förbundet på den punkten. Enbart säkerhetsbeslutet kan inte vara saklig grund för uppsägningen av Sofia Hollström. Domstolen går sedan över till att bedöma om Polismyndigheten hade saklig grund för uppsägningen, utan att för den skull överpröva säkerhetsbeslutet.

Lag & Avtals årliga vinjett ”Svåra uppsägningar” handlar om att en arbets­givare som vill avskeda eller säga upp en anställd på grund av personliga skäl bör ha koll på Arbetsdom­stolens praxis. Det krävs saklig grund enligt paragraf 7 i anställningsskyddslagen för att en uppsägning ska vara giltig. Vad som är saklig grund visas i Arbetsdomstolens praxis.

Arbetsdomstolen konstaterar att polisassistenten visserligen inte själv hade begått något brott. Men hon skulle ha intagit en neutral hållning i förhållande till den domstolsprocess hennes partner var inblandad i för att förtroendet för henne som polis skulle vara orubbat. I stället agerade hon för partnern i den processen. Genom att göra det och genom att välja att ytter­ligare fördjupa relationen och bilda familj finns det risk för att hon sätter sina skyldigheter som polis åt sidan till förmån för lojaliteten mot partnern, resonerar domstolen.

Polisförbundet hade framhållit att hon inte på något sätt hade blivit informerad av Polismyndigheten om att hennes relation med den brottsdömde kollegan eller att ett agerande för hans räkning var oacceptabelt. Arbetsdomstolen håller med om att Polismyndigheten inte lämnat någon formell Las-varning, men i vart fall vid säkerhetssamtalet den 7 december 2017 måste det ha stått klart för henne hur myndigheten såg på hennes relation och hennes agerande för partners räkning, ansåg Arbetsdomstolen. Uppsägningen som Polismyndigheten beslutade om den 25 maj 2018 var sakligt grundad, avgör domstolen (läs intervjun med Sofia Hollström här).

Läs mer: Uppsagd eller avskedad? Lag & Avtals experter ger råd

Migrationsverket ansåg att handläggarens otillåtna slagningar i datasystemet räckte för ett avskedande enligt paragraf 18 i anställningsskyddslagen. Fackförbundet ST hävdade att Migrationsverket hade brutit mot tvåmånadersregeln. Det hade dröjt mer än två månader från det att de otillåtna slagningarna i datasystemet hade uppdagats till beslutet om avskedandet.

Arbetsgivaren har rätt att göra en ordentlig utredning innan de två månaderna börjar ticka, avgör domstolen i domen. Migrationsverket har inte brutit mot tvåmånadersregeln. Men de otillåtna datasökningarna var inte ett så grovt handlande att det gav Migrationsverket rätt att avskeda honom. Arbetsdomstolens samlade bedömning är att Migrationsverket inte ens haft saklig grund för en uppsägning av handläggaren. Hans intresse av att ha anställningen väger över, särskilt som Migrationsverket inte gett honom möjlighet, genom exempelvis disciplinpåföljd, att ändra sitt beteende, något som förmodligen skulle ha fått honom att sluta med oegentligheterna. Arbetsdomstolen ogiltigförklarade avskedandet och handläggaren fick komma tillbaka till sin arbetsplats.

Läs mer: Avskedad på Migrationsverket fick rätt

För de anställda kan uppsägningen eller avskedandet betyda allt från förlorad arbetsinkomst, svårigheter att få nytt jobb till, som i polis­assistentens fall, yrkesförbud. Går de till domstol och förlorar kan de dessutom bli tvungna att betala motpartens rättegångskostnader och sina egna. Är de medlemmar i ett fackförbund som väljer att föra deras talan står förbundet för eventuella rättegångskostnader.

Polisförbundet dömdes att betala statens rättegångskostnader, eftersom förbundet förlorade merparten av målet om Sofia Hollströms uppsägning. Medan staten som förlorande part i målet om avskedandet av Migrationsverkets handläggare dömdes att betala Fackförbundet ST:s rättegångskostnader.

Paragraf 7 och paragraf 18

Uppsägning: Enligt paragraf 7 i anställningsskyddslagen ska en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad.

Vad som menas med det preciseras inte i lagen. Utvecklingen och ändringar i rådande värderingar ska kunna påverka ­betyd­elsen.

Avskedande: Enligt paragraf 18 i anställningsskyddslagen får arbets­tagare som grovt åsidosatt sina åligganden mot arbets­givaren avskedas.

Tvåmånadersregeln finns med i båda para­graferna:

Enligt paragraf 7 får en upp­sägning på grund av personliga skäl inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader, så­vida det inte finns särskilda skäl för det.

Enligt paragraf 18 får avskedandet inte grundas på omständig­heter som arbetsgivaren känt till mer än två månader om det inte finns synnerliga skäl för detta.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Arbetsrätt