Ordföranden fick inte konsulta

2010-01-08 12:20  

En person med egen konsultfirma har utfört arbete i ett bolag där han själv är styrelseordförande. Nu har Kammarrätten beslutat att hans arvoden ska beskattas som inkomst av tjänst.

PG är en av huvudägarna i Hamravik AB, som är moderbolag i en koncern med bl.a. dotterbolaget Sales Support DK AB. PG är styrelseordförande i båda bolagen.

PG driver en enskild firma, vilken innehar F-skattsedel. I den enskilda firman har han redovisat konsultarvoden från dotterbolaget med 203 000 kr, 160 000 kr, 300 000 kr

respektive 500 000 kr. Arvodena har bl.a. avsett affärsplaner, diskussioner med andra företag och kapitaliseringsfrågor. Moderbolaget har därutöver fakturerat dotterbolaget 70 000 kr varje månad för att täcka PG:s ersättning som ordförande. Det har inte upprättats några skriftliga avtal mellan PG och bolagen.

Skatteverket har upptaxerat PG för inkomst av tjänst vid taxeringarna 03-06 med 203 000 kr, 160 000 kr, 300 000 kr respektive 500 000 kr samt har påfört honom skattetillägg.

PG yrkar att ersättningarna inte ska beskattas i inkomstslaget tjänst utan i näringsverksamhet. I andra hand yrkar han att skattetillägget ska undanröjas.

Länsrätten: I RA 2004 ref 27 har Regeringsrätten uttalat  följande. Allmänt gäller att beskattning ska ske utifrån rättshandlingars verkliga innebörd, oavsett den beteckning avtalen åsätts.

Under åren 2002, 2004 och 2005 har PG inte haft några andra uppdragsgivare än Sales Support OK AB i konsultverksamheten. Konsultuppdragen har pågått under flera år.

Det framstår, enligt länsrätten, som uppenbart att arbetet har varit personligt knutet till PG. Det framgår inte att arbetet har utförts med något risktagande av betydelse utöver vad som skulle ha gällt vid anställning. Det fanns, i den enskilda firman, heller inga underlag beträffande timpenning eller nedlagd tid.

Innehavet av F-skattsedel kan inte hindra beskattning av konsultersättningarna i inkomstslaget tjänst. De ersättningar som betecknats som konsultarvoden utgör lön och Skatteverket har därför haft fog för att beskatta aktuella belopp i inkomstslaget tjänst.

Konsultarvodena har ifrågasatts av bolagets revisor. PG har inte i deklarationerna öppet redovisat förhållandena avseende konsultersättningarna. PG har därmed lämnat sådan oriktig uppgift till ledning för sina taxeringar som kan grunda skattetillägg med stöd av 5 kapitlet, paragraf  1 i TL. I målen har inte framkommit skäl att varken helt eller delvis befria PG från påförda skattetillägg.

Länsrätten avslår överklagandet.

Kammarrätten: Kammarrätten instämmer i länsrättens bedömning att PG:s ställning och inflytande i Hamravik AB och i Sales Support DK AB innebär att uppdragen inte kan betraktas som självständiga i den mening som krävs för att näringsverksamhet ska anses föreligga. De ersättningar som bolagen betalat till PG:s enskilda firma ska därför rätteligen beskattas som inkomst av tjänst.

PG har i sina deklarationer lämnat sådan oriktig uppgift som utgör grund för eftertaxering och påförande av skattetillägg.

Såväl hans överklagande som ersättningsyrkande i kammarrätten ska därför avslås.

Av: Linn Israelsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna