Peter Kindblom:<br/> Lavaldomen lågvattenmärke ur rättssäkerhetssynpunkt

2009-12-03 10:03 Elisabet Örnerborg  

Det strider mot grundläggande rättssäkerhetskrav att ålägga ett enskilt rättssubjekt, som ett fackförbund, skadeståndsskyldighet för statens fel.

Byggnads ombud, advokat Peter Kindblom kommenterar Laval-domen via e-post från Thailand:

- Det är uppenbart att AD anser sig kunna komma till vilket resultat som önskas genom att åberopa EG-rättsliga lojalitets- och effektivitetsprinciper, skriver Peter Kindblom.

Men om skadeståndstalan mot de båda fackförbunden hade ogillats behövde inte Laval ha stått utan skadestånd, menar han.

- Det givna ansvarssubjektet hade varit svenska staten, som tveklöst kunnat dömas till skadestånd på grund av att nationell lagstiftning stred mot EG-rätten.

I stället fastslår AD på tvivelaktiga grunder att någon form av strikt skadeståndsansvar föreligger, menar han, visserligen med en viss jämkningsmöjlighet. Men i jämkningsdelen är ADs resonemang rent beklämmande, anser Peter Kindblom.

Här säger AD, på sidorna 55-56 i domen, att Laval framförde välgrundade fredspliktsinvändningar med hänvisning till EG-rätten. I anslutning till detta behandlar AD sitt interimistiska beslut i december 2004, där domstolen konstaterade att det inte förelåg sannolika skäl för att stridsåtgärderna var otillåtna.

- En slutsats som förefaller milt uttryckt egendomlig om nu Lavals invändningar var välgrundade.

Peter Kindblom kan inte förstå hur Arbetsdomstolen kan säga att det interimistiska beslutet inte har någon betydelse, eftersom AD inte "med någon form av säkerhet uttalade sig i frågan om stridsåtgärdernas tillåtlighet".

– De uttalandena är obegripliga. Facket skall alltså förutse att svensk lag strider mot EG-rätten men inte landets högsta domstol i arbetsrättsliga tvister.

Att domstolen kommer fram till att rättegångskostnaderna inte ska kvittas, finner Peter Kindblom mycket märkligt. Enligt lagen om rättegång i arbetstvister ska vardera parten stå för sin rättegångskostnad, om den part som förlorat hade skälig anledning att få tvisten prövad. Men nu säger AD på sidan 59 att så inte ska ske eftersom situationen i målet inte på något avgörande sätt avviker från andra fall. 

- Med 31 års erfarenhet av processande i AD kan jag med hygglig trovärdighet säga att AD har fel och AD torde dessutom vara tämligen ensam om sin uppfattning. Märk att facket följde uttrycklig svensk lag. Märk även att Svenskt Näringsliv bekostade Lavals process.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna