AD fel domstol för tvist

Det skriftliga avtal som krävs för att en tvist mellan det norska facket och flygbolaget skulle prövas i Sverige saknas.

Tvisten gällde kollektivavtalet för de 156 piloter som är anställda av Norwegian Air Norway AS och som har sin bas på Arlanda. Piloterna är medlemmar i det norska pilotfacket, Norwegian Pilot Union. Flygbolaget ville att Arbetsdomstolen skulle slå fast att svensk rätt gäller för dem fullt ut, alltså även i vilket land tvister om avtalet skulle prövas. Reglerna i den så kallade Luganokonventionen avgör i vilket land som en tvist om privaträtt, som det här är fråga om, ska bedömas.

Flygbolaget: Parterna har kommit överens om att tvister om kollektivavtalet för piloter med bas i Sverige också ska prövas i Sverige.

Det var en underförstådd självklarhet.

Fackförbundet: Det finns ingen sådan överenskommelse, tvärtom har parterna kommit överens om att tvister dem emellan ska prövas i Norge. Norwegian

Pilot Union är norsk arbetstagarorganisation som har sin hemvist i Norge.

Arbetsdomstolen: För att ett annat land än det där ett företag har sin hemvist ska kunna pröva en tvist krävs ett skriftligt avtal. Detta finns inte i det här fallet. Det finns inte heller någon praxis mellan parterna om svensk domsrätt. Därmed gäller inte heller regeln om uppfyllelseort i Luganokonventionen.

Slutligen är det norska pilotfacket inte etablerat i Sverige på det sätt som konventionen kräver för att tvisten skulle kunna prövas här.

Beslut: Norwegian Air Norway får betala 383 578 kronor för det norska pilotfackets rättegångskostnader. Nu är det parternas sak att bestämma om kollektivavtalstvisten ska prövas av norsk domstol.

Dom: 76/14

Ann Norrby

Fråga experterna