AD: Idol-musikerna har rätt att strejka

Musikerförbundet begärde att AD skulle bekräfta förbundets rätt att vidta stridsåtgärder mot Fremantle Media Sverige AB för att få företaget att teckna kollektivavtal.

Förbundet anser att anställningsavtalen som de sista 20 deltagarna i tv-programmet Idol måste ingå är för dåliga. Deltagarna är i stor utsträckning minderåriga och de får 1 250 kronor per vecka i ersättning.

Företaget anser att stridsåtgärderna är otillåtna.

Arbetsdomstolen kommer interimistiskt fram till att företagets verksamhet inte gäller gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster och att de varslade stridsåtgärderna därmed inte strider mot artikel 56 i EU-fördraget. Domstolen anser inte heller att stridsåtgärderna skulle sakna fackligt syfte eller att de strider mot god sed.

AD avslår också företagets begäran om att domstolen skulle begära förhandsbesked från EU-domstolen innan det interimistiska beslutet fattas.

 

Dom: 70/16 

Ann Norrby

Tiina Demargne

Fråga experterna

Arbetsrätt