Olovlig körning på industri

En underhållsreparatör körde truck och personbil på SSAB:s industri­område trots att han blivit av med körkoret. Det är fog för att avskeda honom, bestämde Arbetsdomstolen.

Industrifacket Metall stämde Industriarbetsgivarna och SSAB Emea AB för avskedandet av en underhålls­reparatör.

Underhållsreparatören använde regelbundet SSAB:s truckar och personbilar inom industriområdet. Enligt SSAB:s säkerhetsregler krävs giltigt körkort för att få använda fordon på industriområdet, vilket reparatören visste. Den 10 augusti 2018 blev hans körkort återkallat i tolv månader på grund av att han blev fast för ratt­fylleri på fritiden. Reparatören berättade inte om detta för sin arbetsgivare och fortsatte att köra SSAB:s fordon i ­arbetet till och med den 12 mars 2019. Då fick SSAB veta att hans körkort var återkallat.

Den 25 mars 2019 höll SSAB ett möte med reparatören där han fick en erinran och omplacerades till dagstjänst. Senare samma dag kal­lades han till alkohol- och drogtest på arbetsplatsen. Han genomförde inte testet, utan åkte direkt hem. Följande dag stannade han hemma utan att först meddela arbetsgivaren. Han blev arbetsbefriad samma dag och avskedad den 23 april 2019.

Förbundet: Underhållsreparatören har visserligen gjort sig skyldig till viss misskötsamhet, till exempel att inte följa säkerhets- och ordnings­före­skrifterna. Men han har inte grovt åsidosatt sina åligganden gentemot SSAB. Misskötsamheten beror i samtliga fall på hans alkoholsjukdom, som arbetsgivaren känt till sedan 2013. SSAB har brustit i sitt rehabiliteringsansvar.

SSAB: Underhållsreparatören har allvarligt åsidosatt SSAB:s säkerhets- och ordningsföreskrifter samt sina skyldigheter gentemot bolaget. Hans agerande är särskilt allvarligt med tanke på de stränga kraven på säkerhet inom tung industriverksamhet. Han fortsatte dessutom att missköta sig efter erinran. Hans alkoholsjukdom saknar betydelse för frågan om det funnits grund för avskedandet.

Arbetsdomstolen: Avskedandet var lagligen grundat. Att medvetet ­under en längre tid olovligt köra arbets­fordon i arbetet i den farofyllda trafikmiljön på industriområdet, och därmed bryta mot bland annat SSAB:s uttryckliga säkerhetsföreskrifter, är i sig ett allvarligt brott mot underhållsreparatörens förpliktelser i anställningen. Underhållsreparatören har inte medverkat till SSAB:s utredning om den olovliga körning som skett på industriområdet utan dolt sanningen och till och med ljugit för sin då­varande chef. Underhållsreparatören har på ett allvarligt sätt avvikit från det krav på pålitlighet i säkerhetshänseende på en särskilt riskfylld arbetsplats som SSAB haft rätt att ställa.

Underhållsreparatörens eventuella alkoholsjukdom kan inte i någon rele­vant mening anses ha orsakat det agerande som har betydelse för avskedandefrågan. Inte heller har det i avskedandefrågan någon betydelse att SSAB skulle ha försummat sitt rehabili­teringsansvar. Underhålls­reparatören har genom sitt agerande grovt åsidosatt sina åligganden mot SSAB.

DOMSLUT

Arbetsdomstolen avslår Industrifacket ­Metalls talan och förbundet ska betala motpartens rättegångskostnader med 312 500 kronor.

Jonna Söderqvist

Fråga experterna

Tidningen