Skiftersättning ska inte räknas vid skadestånd enligt 39 § Las

Skiftersättning ska inte räknas in i underlaget för skadestånd enligt Las § 39 när arbetsgivaren inte rättar sig efter att en domstol ogiltigförklarat en uppsägning.

Amazon Data Services hade överklagat en dom från tingsrätten angående uppsägning av en anställd som var medlem hos Unionen. Bolaget valde att inte rätta sig efter tingsrättens beslut om att uppsägningen var ogiltig. Parterna var eniga om att bolaget därför skulle betala ersättning enligt 39 § Las på 16 månadslöner.

Däremot är parterna oense om ifall bolaget ska betalas det som kallas skiftersättning och som medlemmen fick under sin anställning och som uppgick till 14 125 kronor per månad, alltså 226 000 kronor för 16 månader. Tingsrätten menade att det inte gick att skilja den fasta lönen (bestämd som årslön) från skiftersättning och dömde att bolaget skulle betala ett skadestånd basera på både den fasta lönen och skiftersättningen.

Medlemmen: Menar att skiftersättning inte kan frikopplas från den ordinarie lönen utan att det ska ses som en helhet. Anför att skiftersättningen var en förutsättning för hans anställning.

Bolaget: Anser att skiftersättningen var en anställningsförmån vid sidan om ordinarie lön och överklagade domen till AD.

Arbetsdomstolen: Konstaterar att syftet med reglerna om månadslöner i 39 § är att få en schablon för skadeståndsberäkningen. Det är inte meningen att domstolen ska göra några antaganden om vilken lön som arbetstagaren kunde tänkas ha fått ett visst antal månader framöver om anställningen hade fortsatt.

Refererar till flera fall där domstolen dömt att olika typer av förmåner inte ska medräknas när storleken på skadeståndet ska fastställas. Det gäller bland annat bonus, semesterersättning och kompensation för tjänstebilsförmån.

Konstaterar också att det går att separera skiftersättningen från den fasta lönen. Refererar även till anställningsavtalet som uttrycker att skiftersättning är kompensation för just skiftarbete.

Domslut: Innebär att AD ändrar tingsrättens domslut och avslår medlemmens talan. Medlemmen ska ersätta bolaget för rättegångskostnad i tingsrätten med 75 000 kronor och i Arbetsdomstolen med 38 775 kronor.

Två ledamöter var skiljaktiga och ansåg att AD skulle ha dömt som tingsrätten.
 

Mattias Croneborg

Fråga experterna