Familjehemsföräldrar omfattas inte av arbetstidsdirektivet

Det rumänska systemet med familjehemsföräldrar skulle riskera att skadas om EU-rättens arbetstidsdirektiv skulle vara tillämpligt. I en dom meddelad av EU-dom­stolens stora avdelning, förklaras därför att det är möjligt att undanta familjehemsföräldrar från direktivets tillämpningsområde.

Den fackförening som organiserar familjehemsföräldrar i staden Constanța i Rumänien yrkade i rumänsk domstol att det statliga generaldirektoratet skulle betala lönetillägg till familjehemsföräldrarna på 100 procent av grundlönen för det arbete som utförts under helgdagar och kompensation för betald semester under åren 2012-2015.

Efter att arbetstagarsidan förlorat i första instans begärde andrainstansdomstolen förhandsavgörande från EU-domstolen, eftersom utgången i målet var beroende av om arbetstidsdirektivet kunde tillämpas på familjehemsföräldrarna.

EU-domstolen, som meddelade dom i målet i sin stora avdelning, ansåg att den första fråga som måste prövas för att avgöra om arbetstidsdirektivet är tillämpligt på det aktuella fallet är om familjehemsföräldrarna är arbetstagare i direktivets mening.

Av domen följer att vem som ska betraktas som arbetstagare måste avgöras i varje enskilt fall med beaktande av samtliga omständigheter som kännetecknar förhållandet mellan parterna.

Allmänt sett är dock det viktigaste kännetecknet att en person under en viss tid mot ersättning utför arbete åt en annan person under dennes ledning. I detta fall fanns det ett anställningsavtal mellan familjehemsföräldrarna och generaldirektoratet. Domstolen konstaterar vidare i sin dom att arbetet som familjehemsförälder är ett förtroendeuppdrag som utövas med stor frihet och som liknar det ansvar som åligger föräldrar, men att arbetet ändå är underställt den kontrollerande myndigheten. Domstolens slutsats i denna fråga är följaktligen att familjehemsföräldrar ska anses som arbetstagare i arbetstidsdirektivets mening.

Nästa fråga som EU-domstolen prövade var om familjehemsföräldrarna kunde omfattas av det speciella undantag som finns i arbetstidsdirektivet för sådana offentliga verksamheter där det inte kan undvikas att förhållanden som är speciella för dessa verksamheter kommer i konflikt med direktivet.

Som exempel nämns i direktivet att undantaget kan tillämpas för försvaret, polisen eller vissa delar av civilförsvaret. Undantaget ska begränsas till att bara tillämpas för att värna sådana intressen som medlemsstaterna har rätt att skydda. Vilka intressen det rör sig om kan enligt EU-domstolen variera mellan de olika medlemsstaterna och är beroende av hur varje medlemsstat har organiserat sina uppdrag av samhällsintresse.

Domstolen kommer till slutsatsen att rumänska familjehemsföräldrar omfattas av undantaget och att arbetstidsdirektivet därför inte ska vara tillämpligt på dem.

Som skäl för sin dom anför domstolen bland annat att syftet att ge familjehemsbarnen kontinuitet och långvarig nära kontakt med familjehemsföräldern skulle riskera att inte uppfyllas om arbetstidsdirektivets krav på arbetstidsbegränsningar skulle tillämpas.

Erik Sinander

Fråga experterna