Offert stred mot konkurrensklausul

Arbetsdomstolen anser till skillnad från tingsrätten att en anställd brutit mot sin konkurrensklausul efter att hon bytt jobb. Hennes nya arbetsgivare får böta.

Bn-Revision överklagade Örebro tingsrätts dom från den 4 april 2011. Motpart var Nora AB och en person som tidigare varit anställd av Bn-Revision och som då varit bunden av en konkurrensklausul. Klausulen gällde från den 1 maj 2008 och fyra år framåt. Frågan som AD hade att ta ställning till var om Nora AB, genom arbetstagaren, brutit mot klausulen och därmed måste böta.

Bn-Revision ville också att domstolen skulle pröva om arbetstagaren var skyldig att betala skadestånd. AD bestämde sig för att inte pröva den delen av tingsrättsdomen.

Bn-Revision: Personen har i sitt nya bolag bedrivit konkurrerande verksamhet och därmed brutit mot klausulen. Nora AB ska betala 500 000 kronor i vite.

Nora AB: Personen har inte brutit mot konkurrensklausulen.

Arbetsdomstolen: I klausulen stod att personen inte fick starta eller driva med Bn-Revision konkurrerande verksamhet. Vad som menas med denna skrivning är inte utrett. Bedömningen får göras utifrån ordalydelsen och vad som är syftet rent generellt med en vitesklausul av det här slaget.

Efter att ha gått igenom kund för kund finner domstolen att kvinnan har brutit mot konkurrensklausulen genom att bland annat ha tagit över en tidigare kund. Ett syfte med vitessanktionerad konkurrensklausul är normalt att arbetsgivaren eller köparen av en verksamhet inte ska behöva visa skada utan endast att klausulen har överträtts.

Nora AB har genom den aktuella arbetstagaren agerat på ett sätt som bryter mot klausulen i överlåtelseavtalet. Nora AB har inte invänt mot klausulens skälighet, så detta har inte prövats.

Domslut: Tingsrättens dom ändras. Nora AB döms att betala 500 000 kronor i vite till Bn-Revision. Dessutom ska Nora AB betala sin motparts rättegångskostnader i både tingsrätten och AD, 134 570 kronor.

Domen refereras inte av Arbetsdomstolen.

Elinor Torp

Fråga experterna