Visslaren fick omplaceras

Södertälje sjukhus hade rätt att förflytta en undersköterska till en annan klinik på sjukhuset på grund av samarbetsproblem.  Arbetsdomstolen fann inga belägg för att förflyttningen var en bestraffning för uttalanden undersköterskan gjort i media om en rasistisk jargong på  arbetsplatsen.

En undersköterska på intensivvårdsavdelningen vid Södertälje sjukhus deltog i tv-programmet Debatt vid två tillfällen vintern 2009. I tv anklagade han personalen på avdelningen för att fälla rasistiska uttalanden och ge sämre vård till patienter med utländsk härkomst. Sjukhusledningen kände inte igen sig i beskrivningen och försökte reda ut om det fanns några grunder för anklagelserna.

Flera möten hölls för ändamålet. Undersköterskan spelade in samtalen med dold mikrofon. Delar av inspelningarna spelades sedan upp i tv. Sjukhusets bemötande av undersköterskan efter hans medverkan i tv-programmet har utretts av JK, som riktade kritik mot hur chefssjuksköterskan på IVA uttalat sig om undersköterskan men inte mot någon annan i sjukhusledningen.

Slutsatsen blev dock att det huvudsakliga syftet med mötena var att utreda om det fanns grund för anklagelserna om rasism. Inte att vidta någon repressalie mot undersköterskan.

Arbetsgivarparterna:  Undersköterskan hade sedan en tid haft konflikter med övrig personal på IVA vid Södertälje sjukhus. Konflikterna förvärrades efter att undersköterskan medverkat i tv-programmet Debatt vintern 2009. Samarbetsproblemen inverkade så negativt på patientsäkerheten att beslut togs om att undersköterskan skulle förflyttas till den geriatriska kliniken.

Kommunal:  Undersköterskan har inte arbetsskyldighet på geriatriska kliniken och behöver inte godta förflyttningen. Sjukhuset har inte gjort tillräckligt för att komma till rätta med problemen som uppstod efter undersköterskans deltagande i tv. Förflyttningen var ett sätt att bestraffa undersköterskan för uttalandena i media. Beslutet om förflyttning strider mot god sed på arbetsmarknaden.

Arbetsdomstolen:  Undersköterskan är skyldig att arbeta på den geriatriska kliniken. Utredningen visar att det uppkom ett sådant arbetsklimat på intensivvårdsavdelningen att det innebar en risk för patientsäkerheten. Därför var det motiverat av arbetsgivaren att förflytta undersköterskan.  Beslutet var inte ett brott mot kollektivavtalet.

Det finns inga belägg för att förflyttningen var en bestraffning för uttalandena i medierna eller att den strider mot god sed på arbetsmarknaden. Genom att uttala sig i media har undersköterskan utnyttjat sin grundlagsfästa yttrandefrihet.

I två tidigare domar (AD 67/2000 och 51/03) framgår att som huvudregel får en myndighet inte ingripa mot en anställd för att han genom att utnyttja sina grundlagsfästa fri- och rättigheter förorsakat till exempel störningar i verksamheten. Åtgärder bör dock vidtas om det rör sig om allvarliga samarbetssvårigheter, även om de kan ha sin grund i att en arbetstagare utnyttjat sina grundlagsfästa fri- och rättigheter. Motsättningarna som uppstod på IVA får anses ha haft sitt ursprung huvudsakligen i att undersköterskan gjort vissa uttalanden i media.

Det är av största vikt att missförhållanden på en arbetsplats kommer fram och att arbetstagare utan rädsla för repressalier kan använda sig av sina grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Därför är det allvarligt att undersköterskan upplever att det har inneburit negativa följdverkningar arbetsrättsligt. Det finns därför anledning att ställa särskilt höga krav på de skäl som ska ligga till grund för förflyttning i en situation som denna.

Domslut: Kommunal ska betala 310 200 kronor i rättegångskostnader till Pacta och Södertälje sjukhus.

Läs hela domen här 

Parterna kommenterar domen:

Göran Söderlöf, arbetsrättsjurist SKL:

”Nu har både Justitiekanslern JK och AD konstaterat att det inte funnits något bestraffande syfte i Södertälje sjukhus agerande.

Sussanne Lundberg, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd:

”Domen skickar dubbla budskap. Å ena sidan säger AD att det är viktigt att anställda känner att de utan rädsla för repressalier kan använda sin grundlagsskyddade yttrandefrihet till att rapportera om missförhållanden. Å andra sidan var det rätt att förflytta undersköterskan på grund av de problem som uppstått i personalgruppen för att han gjort just detta. Att utrymmet för att rapportera om missförhållandena är mindre i känsliga verksamheter är annars beklagligt eftersom det är just i sådana verksamheter som det är viktigast att missförhållanden blir kända.”

Experten kommenterar domen:

Carl Gustaf Spangenberg, universitetslektor vid juridiska fakulteten i Uppsala:

Arbetsdomstolens dom innebär en rimlig avvägning mellan vikten av upprätthålla skyddet för den anställdes yttrande- och meddelarfrihet och arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.

AD betonar att det är av största vikt att eventuella missförhållanden på en arbetsplats kommer fram och att den anställde utan rädsla för repressalier, kan använda sig av sina grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

AD framhåller att det därför måste ställas särskilt höga krav på de skäl som kan läggas till grund för en förflyttning. I det här fallet patientsäkerheten. AD har också prövat om sjukhusets åtgärd att förflytta den anställde inneburit en bestraffning men inte funnit belägg för detta.

Sammantaget uppfattar jag det som att AD tagit rättighetsfrågan på allvar. En omplacering är möjlig i en sådan här situation. Men den måste alltså motiveras av mycket starka skäl på grund av verksamhetens art och den får inte innebära någon form av bestraffning av den anställde.

Lena Gunnars

Fråga experterna