Får mammor ledigt för mödravården?

2006-10-16 15:12  

Jag är med barn och eftersom det är många träffar med mödravårdscentralen och dylikt innebär det att jag är borta från jobbet mycket. Har jag rätt att vara borta eller är det semester som gäller? <i>"Blivande mor" </i>

Graviditet kan orsaka arbetsoförmåga eller ändrad arbetsförmåga som berättigar till sjukfrånvaro eller omplacering, men graviditet i sig räknas naturligtvis inte som sjukdom. Särskilda regler om ledighet för besök hos mödravårdscentral finns inte i lag.
Rätt till ledighet för kvinna som väntar barn regleras i föräldraledighetslagen och kallas i lagen mammaledighet till skillnad från det mer övergripande begreppet föräldraledighet som reglerar såväl mammans som pappans och adoptivföräldrars rätt till ledighet.
I föräldraledighetslagen föreskrives om mammaledighet i paragraf 4 att en kvinnlig arbetstagare har rätt till hel ledighet i samband med sitt barns födelse under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen.
Om hon inte är ledig av någon annan orsak ska två veckor av denna mammaledighet vara obligatorisk under tiden före eller efter förlossningen. Mamman har också rätt att vara ledig för att amma barnet. Man kan vara mammaledig utan att ta ut föräldrapenning.
Generellt gäller för den blivande mamman eller mamman att hon, minst två månader i förväg eller om inte detta går så snart som möjligt, ska anmäla till arbetsgivaren att hon vill utnyttja sin rätt till ledighet och då även lämna uppgift om hur länge ledigheten är planerad att pågå.
En skyldighet att samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten föreskrivs också i föräldraledighetslagen.
Rätten till ledighet enligt paragraf 4 föreligger utan hänsyn till att man varit anställd under viss minsta tid. Inom de tidsperioder som följer av paragraf 4 får den blivande mamman eller mamman ta ut upp till hel ledighet den eller de dagar hon begär under förutsättning av att hon anmäler till arbetsgivaren och innan ledigheten tas ut samråder med arbetsgivaren om ledighetens förläggning. Med samråd avses att arbetsgivaren skall ha fått möjlighet att lämna synpunkter på ledighetens förläggning.
Frågeställaren behöver alltså inte utnyttja sin semesterrätt för rätten till ledigheten om den ska tas ut inom sju veckor före beräknad förlossning. Någon skyldighet för arbetsgivaren att betala lön för besök hos mödravårdscentral finns inte i lag. Kollektivavtal och enskilda avtal som medger bättre rätt kan förekomma. Om ledigheten avser så kallad föräldrautbildning har man möjlighet att ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan.
I detta sammanhang kan även informeras om att en kvinnlig arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller ammar, har rätt att bli omplacerad till annat arbete med bibehållna anställningsförmåner under förutsättning att hon har förbjudits att fortsätta sitt vanliga arbete enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av arbetsmiljölagen.
En kvinnlig arbetstagare som väntar barn och som på grund av detta inte kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter, har rätt att bli omplacerad till ett
annat arbete med bibehållna anställningsförmåner. Denna rätt till omplacering gäller från och med den 60:e dagen före den beräknade tidpunkten för förlossningen.
En arbetsgivare som inte följer vad som föreskrives i föräldraledighetslagen kan bli skadeståndsskyldig för såväl ekonomisk förlust som för den personliga kränkning som kan ha
inträffat. Av frågeställarens uppgifter framgår emellertid inget som kan väcka sådana frågor.


Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsrätt