Hur länge måste jag stå ut med förstadagsintygen?

2016-04-27 23:00  
Experten Dan Holke, vd LO-TCO Rättsskydd, svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA. - Jag vet att min arbetsgivare har rätt att kräva förstadagsintyg. Men jag tolkar regeln som att om man har kroniska sjukdomar, som arbetsgivaren vet om, är det inte lika självklart. Jag har två olika psykiatriska diagnoser och dessutom svårbehandlad astma.

- Jag har skrivit på den här typen papper i fyra års tid, för att visa att jag inte har något att dölja. Är även sjukskriven på 25 procent, Försäkringskassan står för ersättning från dag ett. Har också intyg från Försäkringskassan att jag inte ska behöva någon karensdag på grund av sjukdomsbilden. Får arbetsgivaren fortsätta att kräva förstadagsintyg?

 

Expertsvar: Det är sjuklönelagen (1991:1047) som reglerar en arbetsgivares skyldighet att betala sjuklön och möjligheter att kräva läkarintyg. Lagens bestämmelser är tving­ande på så sätt att ett avtal som försämrar arbetstagarens rättigheter är ogiltigt. Däremot är det tillåtet att göra avvikelser från vissa bestämmelser i lagen genom kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation. När det finns kollektivavtal som reglerar frågan om arbetsgivarens rätt att begära läkarintyg är det kollektivavtalet som gäller och inte lagen.

Efter en lagändring 2008 kan en arbetsgivare själv besluta att kräva läkarintyg från första sjukdagen om det finns särskilda skäl för det. I förarbetena till lagen nämns några situationer där det kan vara motiverat att kräva sådana läkarintyg. Som exempel anges att det kan finnas speciella rehabiliteringssynpunkter att beakta eller när kontrollsynpunkter talar för en tidigareläggning av kravet på intyg. Av intyget ska framgå att arbetstagaren har nedsatt arbetsförmåga men någon diagnos behöver inte anges.

Arbetsgivarens beslut om förstadagsintyg ska vara skriftligt och får bara avse ett år i taget. Den arbetstagare som inte följer beslutet har ingen rätt till sjuklön om inte denne kan visa godtagbara skäl för att inte lämna in ett intyg. Som exempel på godtagbara skäl anges i förarbetena att den anställde trots försök inte lyckats få tag på någon läkare eller om arbetstagaren, på grund av sjukdomen, saknat möjlighet att ta sig till en läkare.

En arbetsgivares beslut om förstadagsintyg kan inte överklagas. Men i förarbetena anges att arbetstagaren kan driva en tvist vid domstol mot arbetsgivaren i frågan om det har funnits fog att begära förstadagsintyg eller om det har förelegat godtagbart skäl för arbetstagaren att inte ha lämnat intyg för viss tid.

Du anger att dina sjuk­domar är väldokumenterade och att Försäkringskassan mot den bakgrunden, som jag förstår dig, fattat beslut om särskilt högriskskydd innebärande att du inte har någon karensdag. Det innebär att arbetsgivaren ska betala sjuklön till dig från dag 1 och att arbetsgivaren har rätt till ersättning från Försäkringskassan för den sjuklön han betalat till dig.

Eftersom ett beslut om förstadagsintyg bara får avse ett år uppfattar jag dig så att din arbetsgivare fattat åtminstone fyra sådana beslut trots att dina sjukdomsbesvär är så väl dokumenterade att Försäkringskassan beslutat om särskilt högriskskydd för dig. Mot denna bakgrund är det svårt att se att det finns några särskilda skäl att ålägga dig att lämna förstadagsintyg. Jag känner dock inte till att det finns någon rättspraxis kring dessa frågor. En förklaring till det kan vara att den som förlorar en sådan domstolsprocess normalt får stå för alla rättegångskostnader. Om du är medlem i en facklig organisation bör du begära att facket påkallar förhandling med arbetsgivaren så att denne tvingas motivera varför det skulle före­ligga särskilda skäl i ditt fall.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer