Senaste nytt om arbetsrätt den 1 december 2021

2021-12-01 14:53 Mattias Croneborg  

Här är nyhetsbrevet som bevakar senaste nytt från Arbetsdomstolen. Nyhetsbrevet innehåller referat från alla domar och stämningsansökningar. Nyhetsbrevet följer också upp mål som avslutas på annat sätt än genom dom i AD. Brevet innehåller även nyinkomna mål till AD som överklagats vid landets tingsrätter.

INNEHÅLL

Domar

Migrationsverket förlorade mål om säkerhetsklassningar

Stämningsansökningar

Fick larminstallatören för låg lön?

Scandic stäms för att ha avskedat kock

Unionen: Bolaget skulle inte ha tillämpat ackordet på lönen

Blå-Gul Fackförening stämmer Elektrikerförbundet för olovlig stridsåtgärd

Överklaganden

Avskrivningar

 

Domar

Migrationsverket förlorade mål om säkerhetsklassningar

Fackförbundet ST hade stämt staten genom Arbetsgivarverket för ogiltig uppsägning, se (Senaste nytt om arbetsrätt den 21 oktober 2020 under rubriken ”ST: Kränkande särbehandling ledde till underkänd säkerhetsprövning”).

En säkerhetssamordnare på Migrationsverket sades upp av personliga skäl sedan hans säkerhetsprövning underkänts och att han därefter avböjt omplacering. Men myndigheten kunde inte visa att samordnaren var opålitlig ur säkerhetssynpunkt. Därför var det fel att säga upp honom, ansåg förbundet.

Säkerhetssamordnaren hade enligt Migrationsverket uttalat sig kritiskt om ledningen och den verksamhet som bedrevs på enheten där samordnaren arbetade. Samordnarens tjänst var säkerhetsklassad och myndigheten initierade en säkerhetsprövning. Denna ledde till att säkerhetsprövningen underkändes. Migrationsverket erbjöd samordnaren en annan tjänst på myndigheten som inte var säkerhetsklassad. Samordnaren tackade nej till erbjudandet och myndigheten beslutade då att säga upp samordnaren av personliga skäl.

Myndigheten menar att det vid säkerhetsprövningen framkom att säkerhetssamordnaren uttryckt missnöje med arbetssituationen. Detta är en sårbarhet som kan medföra risker för säkerhetskänslig information. Det kan antas, enligt myndigheten, att samordnaren inte var lojal mot de intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagen eller i övrigt inte var pålitlig från säkerhetssynpunkt. Myndigheten anser att beslutet är korrekt och fattat på objektiva grunder. Eftersom samordnaren tackade nej till omplacering fanns det saklig grund att säga upp samordnaren av personliga skäl.

Förbundet anser att det saknades fog för beslutet om att samordnarens inplacering i säkerhetsklass skulle upphöra. Därför har det ingen betydelse att samordnaren avböjde ett omplaceringserbjudande. Eftersom det inte finns möjlighet att överklaga beslutet ska AD, mot bakgrund av Europakonventionen och Europadomstolens praxis, pröva kvaliteten på beslutet om uppsägningen och de omständigheter som ligger bakom det.

Förbundet påpekar också att samordnaren hade haft en tvist med Migrationsverket om ledighet, där han hade fått hjälp av förbundet. Samordnaren anmälde sin dåvarande chef för kränkande särbehandling. Därefter ska samma chef ha initierat den förnyade säkerhetsprövningen.

AD refererar till förarbetena till säkerhetsskyddslagen och att det där framgår att upplevt missnöje med sin arbetssituation kan vara ett sådant förhållande som påverkar risk och mottaglighet för utpressning och därmed sårbarheten i säkerhetshänseende. Detta lär dessutom gälla i högre grad om missnöje uttrycks vid flera tillfällen inför flera andra personer.

AD refererar också till Europadomstolens praxis som kräver att en domstol har att, om det begärs av arbetstagaren, granska de omständigheter som gjort att anställningen avslutats. Detta gäller om själva säkerhetsprövningsbeslutet inte kan överprövas enligt kraven på en rättvis rättegång.

AD anser att den dokumentation som arbetsgivarsidan visat inte är tillräcklig, då den många gånger motsägs av samordnaren och att det därmed är ord som står mot ord. Sammantaget konstaterar AD att utredningen i målet inte gör att det kan antas att samordnaren inte var lojal mot de intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagen eller i övrigt inte var pålitlig från säkerhetssynpunkt. Därmed saknas det saklig grund för uppsägning trots att samordnaren avböjde ett omplaceringserbjudande.

Samordnaren döms att få ett allmänt skadestånd på 75 000 kronor.

Samtidigt konstaterar AD att det underlag som Migrationsverket tog fram inför den förnyade säkerhetsprövningen hade en rimlig omfattning. Den gav Migrationsverket befogad anledning att dra slutsatsen att samordnaren inte uppfyllde kraven i säkerhetsskyddslagen. AD menar att domstolen med domen klargör hur bevisfrågorna bör bedömas. Staten anses därför ha haft skälig anledning att få tvisten prövad. Därmed får vardera parten bära sin rättegångskostnad.

1 december dom 63/21, mål A 107/20.

 

Stämningsansökningar

Fick larminstallatören för låg lön?

Svenska Elektrikerförbundet stämmer Comdate AB och Installatörsföretagen för kollektivavtalsbrott.

Tvisten handlar om vilket kollektivavtal som en före detta anställd på bolaget var bunden av. Förbundet anser att medlemmen var bunden till installationsavtalet, men i medlemmens anställningsavtal ska det ha framgått att hennes arbetsvillkor reglerades av bolagets avtal med Unionen.

Tvisten gäller om medlemmen, som bolaget hävdar, är tjänsteman, eller om medlemmens arbetsuppgifter som larmtekniker snarare är att betrakta som så kallat arbetararbete. Förbundet hävdar det senare och då ska medlemmens anställning ha omfattats av Installationsavtalet. Som en följd av detta ska medlemmen ha fått en lön som ligger under avtalets lägstalön. 

Förbundet yrkar dels på ersättning till medlemmen för skillnaden mellan lägstalönen och den faktiska lönen. Därtill yrkar förbundet på ett allmänt skadestånd till medlemmen på 25 000 kronor för brott mot kollektivavtalet. För egen räkning yrkar förbundet på ett allmänt skadestånd på 50 000 kronor för brott mot kollektivavtalet.

Ombud för förbundet är förbundsjuristen Anne Alfredson på LO-TCO Rättsskydd.

24 november, mål A 163/21

 

Scandic stäms för att ha avskedat kock

Hotell- och restaurangfacket stämmer Scandic Hotels AB och Visita för ogiltig avskedande av en kock.

Förbundet yrkar i första hand på ekonomiskt skadestånd för utebliven lön och ersättningar på cirka 30 000 kronor per månad från avskedandet den 3 maj i år till dess att huvudförhandling sker i AD. Förbundet yrkar även ett allmänt skadestånd på 200 000 kronor.  Om Arbetsdomstolen skulle finna att det inte funnits skäl för avskedande, men väl saklig grund för uppsägning, yrkar förbundet på uppsägningslön för fem månader och ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor.

Bakgrunden är att bolaget enligt förbundet ska ha avskedat kocken på grund av oacceptabelt uppförande gentemot chefen. Bolaget ska även ha åberopat misskötsamhet i form av sena ankomster och ogiltig frånvaro. Men enligt förbundet har kocken avskedats från sin tillsvidareanställning utan att ens saklig grund för uppsägning förelegat.

Ombud för förbudet är förbundsjuristen Maria Fridolin på LO-TCO Rättsskydd.

24 november, mål A 164/21

 

Unionen: Bolaget skulle inte ha tillämpat ackordet på lönen

Unionen stämmer Hallberg-Sekrom Fabriks AB för att ha betalat cirka 400 000 för lite i lön och semesterersättning till en medlem. Bakgrunden är att tingsrätten den 20 augusti beslutade om företagsrekonstruktion för bolaget. I oktober samma år kom förbundet och bolaget överens om villkor för uppsägning av medlemmen på grund av arbetsbrist. Medlemmen skulle få en uppsägningslön på 77 108 kronor i månaden med arbetsbefrielse under merparten av uppsägningsperioden på 12 månader.

Den 22 februari 2021 fastställde tingsrätten ett ackord för bolaget. Den 17 mars 2021, sedan ackordsbeslutet vunnit laga kraft, meddelade tingsrätten beslut om företagsrekonstruktionens upphörande.

Från den 23 mars, en månad räknad från den 22 februari 2021 (tidpunkten för beslut om fastställande av ackord fattades), och fram till 20 oktober har medlemmen fått lön enligt ackordet. Men förbundet menar att ackordet inte ska tillämpas för medlemmens uppsägningslön. 

Detta därför att överenskommelse som ingicks i samband med arbetsbristförhandlingen utgjorde ett nytt avtal i förhållande till anställningsavtalet. Denna överenskommelse ingicks den 20 oktober 2020 och skedde efter ansökan om företagsrekonstruktion. Därmed var det efter den så kallade kritiska tidpunkten.

Förbundet menar vidare att även om AD skulle komma fram till att de aktuella lönefordringarna uppkom före den kritiska tidpunkten ska uppsägningslönen inte omfattas av ackord eftersom anställningsavtalet återuppstår med full kraft efter företagsrekonstruktionens avslutande: Företagsrekonstruktionen avslutades den 17 mars 2021 och lönefordringarna avser perioden från den 23 mars och till den 20 oktober 2021.

Förbundet använder samma resonemang för krav på semesterersättning.

Utöver det ekonomiska skadeståndet yrkar förbundet även på 10 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen och ett lika stort skadestånd för brott mot kollektivavtalet.

Ombud för Unionen är förbundsjuristen Elin Lemel.

29 november, mål A 165/21.

 

Blå-Gul Fackförening stämmer Elektrikerförbundet för olovlig stridsåtgärd

Det nybildade Blå-Gul Fackförening stämmer Svenska elektrikerförbundet för olovliga stridsåtgärder vid Tema Elektro AB. Föreningen yrkar även på en krona i allmänt skadestånd.

Blå-Gul Fackförening menar att förbundet trängt undan gällande kollektivavtal mellan Blå-Gul fackförening och Tema Elektro AB.

Föreningen anser att Tema Elektro AB under hot tvingats underteckna avtal med förbundet och att detta ska förklaras ogiltigt.

Blå-Gul Fackförening påtalar att Tema Elektro AB har framfört att de inte vill ha kollektivavtal med Elektrikerförbundet. Men mot bakgrund av de omfattande varsel som Elektrikerförbundet lagt på arbetsmarknaden, tvingades företrädare för Tema Elektros att underteckna kollektivavtalet.

Blå-Gul Fackförening anser att Elektrikerförbundet är medvetna om att denna lösning i realiteten innebär ett undanträngande av Tema Elektros redan befintliga kollektivavtal. Elektrikerförbundet ska också, enligt Blå-Gul Fackförening, vara medvetna om att detta kollektivavtal innebär en avsevärd försämring för bolagets medarbetare gällande pensionsinbetalningar.

Blå-Gul Fackförening hävdar även att Elektrikerförbundet är upplysta om att de saknar medlemmar på företaget.

30 november, A 166/21.

 

Överklaganden

Pilot Service Sweden – lönetvist

En privatperson, med ombudet seniorkonsulten Lars Hartzell på Consulting AB c/o Elmzell Advokatbyrå, har överklagat Solna tingsrätts dom i mål TI 698-20. Motpart är Pilot Service Sweden AB:s konkursbo med ombudet advokaten Mats Nilsson på MAQS Advokatbyrå. Saken gäller en lönetvist.

26 november, mål B 105/21.

 

Privatperson – lönetvist

Amazon Data Services Sweden AB med ombuden advokaten Per Westman och bitr. juristen Rebecca Farkhooy på Eversheds Sutherland Advokatbyrå har överklagat Stockholms tingsrätts dom i mål T6842-21. Motpart är en privatperson med ombudet förbundsjuristen Ulf Åkesson på Unionen. Saken gäller en lönetvist.

25 november, mål B 104/21. 

 

Privatperson – Las

Göteborgs Stad med ombudet arbetsrättsjuristen Fredrik Alm har överklagat Göteborgs tingsrätts dom i mål TI 5346-20. Motpart är en privatperson med ombudet advokaten Kristofer Munde på MundeAhlberg Advokatbyrå. Saken gäller ogiltigförklaring av avskedande.

25 november, mål B 103/21.

 

Avskrivningar

Dagab Inköp & Logistik AB – Las

Handelsanställdas Förbund med ombudet förbundsjuristen Sussanne Lundberg på LO-TCO Rättsskydd hade stämt Dagab Inköp & Logistik AB och Svenska Handel för ogiltigt avskedande, (se Senaste nytt om arbetsrätt den 15 september 2021 under rubriken ”Krockade truckföraren med flit?” Ombud för bolaget var jur kand Sophia Holm och jur kand Kristina Dahl på Svensk handel.)

Den 30 november 2021 avslutade AD mål A 128/21 sedan parterna förlikts.

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna