Är det okej att välja bort äldre?

2011-05-18 23:00 Redaktionen Lag Avtal  

Hur bör man svara om det verkligen är så att man har sorterat bort någon från en position på grund av att man antingen redan har nog med äldre när man tittar på gruppdynamiken eller helt enkelt inte tror att gruppen man redan har skulle må bra av någon som skiljer sig betänkligt åt i ålder?

<p>EXPERTSVAR: En första utgångspunkt är att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Ett beslut om omplacering får dock inte innebära att en arbetstagare därigenom blir diskriminerad på grund av sin ålder. </p> <p>Diskriminering på grund av ålder regleras i svensk rätt genom diskrimineringslagen (2008:567) som trädde i kraft 2009, vilken grundas på arbetslivsdirektivet 2000/78/EG. </p> <p>En förutsättning för att diskriminering ska anses ägt rum är att det ska vara fråga om ett missgynnande av arbetstagaren. Detta innebär att den anställde ska ha utsatts för en förlust eller en oförmånlig behandling som medfört en nackdel av något slag. </p> <p>Missgynnandet kan ske antingen genom direkt eller indirekt diskriminering. </p> <p>Direkt diskriminering innebär att någon anställd missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. Det innebär att en omorganisation inte får leda till att en äldre missgynnas i förhållande till en yngre på grund av dennes ålder. Det krävs inte att effekten är avsiktlig eller att åtgärden sker i skadesyfte, men det måste finnas ett orsakssamband. </p> <p>Indirekt åldersdiskriminering innebär att en anställd missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, kriterium eller förfaringssätt som kan missgynna anställda med viss ålder. Diskriminering föreligger dock inte om åtgärden har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. </p> <p>Enligt arbetslivsdirektivets artikel 6.1. kan särbehandling på grund av ålder vara tillåten om den på ett objektivt och godtagbart sett inom ramen för nationell rätt kan motiveras med ett berättigat syfte som särskilt rör sysselsättningspolitik, arbetsmarknad och yrkesutbildning. Artikel 6.1. äger sin motsvarighet i 2 kap. 2 § 4 diskrimineringslagen.

I förarbetena har man angett exempel på syften som kan anses vara berättigade. Ett exempel är att en arbetsgivare vid en neddragning eller vid en turordningsförhandling erbjuder äldre anställda ålderspension eller liknande. </p> <p>En liknande situation har nyligen prövats i mål nr 37/11 (se sidan 18) varvid SAS genom en överenskommen avtalsturlista sagt upp samtliga pensionsberättigade. AD anförde att " i en arbetsbristsituation trygga försörjningen för samtliga kabinanställda" kan vara ett berättigat syfte och ses som en del av nationell sysselsättningspolitik.

AD ansåg dock att avtalsturlistan som åtgärd inte var lämplig för att uppnå syftet, eftersom avtalsturlistan var i strid mot syftet bakom 67-årsregeln i LAS. </p> <p>Lagstiftaren har även angett att det kan vara ett berättigat syfte att arbetsgivaren vid en rekrytering beaktar ålder när det gäller ålderssammansättningen i en arbetsgrupp eller på en mindre arbetsplats om syftet är att undvika att flera personer i arbetsstyrkan uppnår pensionsålder samtidigt. Det måste dock avgöras i varje enskilt fall om de fakta som arbetsgivaren hävdar kan innebära risk för arbetsgruppens kontinuitet, kompetens eller liknande med hänsyn till kommande pensionsavgångar. </p> <p>I undantagsfall kan man beakta att en butik eller verksamhet har en viss inriktning eller kundkrets och därför ställer krav på viss ålder för sina anställda (prop. 2007/08:95 s 180). </p> <p>Med hänsyn till din fråga så bör man först avgöra om den anställde verkligen missgynnats på grund av sin ålder genom arbetsgivarens agerande, då han/hon i så fall har utsatts för direkt diskriminering. Arbetsgivarens syfte att särbehandla en äldre på grund av ålderssammansättningen i en grupp kan möjligen vara berättigat i vissa fall om syftet varit att undvika att flera anställda går i pension samtidigt eller möjligen på grund av verksamhetens inriktning eller kundkrets.

Men arbetsgivarens önskemål om en homogen arbetsgrupp, att en viss ålder "passar bättre i gruppen" eller kommersiella hänsyn anses aldrig vara ett berättigat syfte. </p> <p>--</p> <p>Kent Brorsson - chefsjurist, Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA)</p> <p>Dan Holke - vd, LO-TCO Rättsskydd</p> <p>Pia Attoff - advokat, Attoff & Dahlgren</p>

Redaktionen Lag Avtal

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer