Är piercing skäl för uppsägning?

2013-10-16 23:00 Redaktionen Lag Avtal  

FRÅGA TILL EXPERTERNA: Vår receptionist har piercat sig i läppen. Vi kräver att hon ska ta bort den eftersom våra besökare kan ta illa vid sig, men hon vägrar. Vad kan vi göra? Kan hennes vägran vara saklig grund för uppsägning?

EXPERTSVAR: Det är en grundläggande princip att arbetsgivaren har en rätt att leda och fördela arbetet och organisera och bedriva sin verksamhet på det sätt som arbetsgivaren anser mest lämpligt. Inom den privata sektorn har arbetsgivaren en särskilt långtgående arbetsledningsrätt vilket bland annat innebär att arbetsgivaren av affärsmässiga skäl kan ge arbetsplatsen en viss utformning. Arbetsledningsrätten begränsas på så sätt att den inte får strida mot lag eller avtal. En bedömning görs utifrån tillämpligt anställningsavtal, eventuellt gällande kollektivavtal samt tillämplig lagstiftning. Arbetsledningsrätten får inte heller utövas i strid med god sed på arbetsmarknaden eller i annat fall framstå som otillbörlig.

Inom verksamhetsområden där arbetstagare har mycket kundkontakter och är företagets ansikte utåt, kan det anses skäligt att genom avtal eller policydokument ställa tydliga krav på ett vårdat utseende. En sådan policy kan också ange att de anställda inte ska bära exempelvis synliga piercings i sitt arbete. De krav som arbetsgivaren uppställer bör vara tydliga och kända av de anställda. Det bör krävas att arbetsgivaren kan visa att det finns praktiska, sakliga skäl för kravet. I slutänden är det dock frågan om en intresseavvägning där den anställdes personliga integritet vägs mot arbetsgivarens skäl.

När det handlar om att begränsa en anställds rätt att klä och utsmycka sig som hen önskar, är det även viktigt att beakta diskrimineringslagens förbud mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Om den aktuella piercingen inte kan anses vara ett uttryck för någon av de ovan nämnda grunderna är det dock inte fråga om diskriminering i lagens mening. Detta kan jämföras med en situation där man som arbetstagare bär en religiös symbol som till exempel en slöja, jfr DO (ANM 2013/235). Även Europakonventionens artikel 8 om rätt till skydd för privat- och familjeliv kan utgöra ett skydd för en arbetstagares utseende.

Att bära piercing, eller andra slags utsmyckningar, kan också vara förbjudet av hygieniska skäl inom exempelvis vården eller livsmedelsbranschen.

Saklig grund för uppsägning kan möjligen föreligga då en arbetstagare vägrar att ta ut sin piercing och det finns utseenderegler på arbetsplatsen genom avtal, policy, instruktioner eller liknande. Sådana regler är dock inte automatiskt bindande utan domstolen kommer att göra en intresseavvägning mellan arbetsgivarens skäl och arbetstagarens. För att saklig grund ska föreligga måste arbetsgivaren dessutom ha uppmärksammat arbetstagaren att denne agerat i strid med bolagets interna policy och gett arbetstagaren en chans till rättelse. Vidare måste arbetsgivaren göra en så kallad omplaceringsutredning och undersöka om det finns ett annat ledigt arbete som kan erbjudas arbetstagaren.

Redaktionen Lag Avtal

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna