Arbetsgivare som följer Las straffas

2015-03-23 10:39 Carl von Scheele  

Om saklig grund för uppsägning finns kan arbetsgivare spara hundratusentals kronor i lönekostnader genom att avskeda i stället. En genomgång av AD-domar visar att lagbrott lönar sig stort. Domstolens långa handläggningstid är kärnan i problemet.

Är Las felkonstruerad?, frågar sig Henrik Vincent i en uppsats vid Umeå universitet.

Vid en tvist om uppsägning är arbetsgivaren tvungen att betala lön och övriga förmåner till dess fallet är avgjort, vilket kan ta år. Vid avskedande upphör anställningen och den ekonomiska risken är det skadestånd som arbetsgivaren kan bli skyldig att betala, ett relativt konstant belopp.

Arbetsgivare som fälls får betala skadestånd motsvarande lön under uppsägningstiden och allmänt skadestånd på cirka 35 000 kronor.

– Det är naturligtvis alltid en chansning om man väljer avskedande i stället för en korrekt uppsägning. Avgörande är hur lång tid ärendet tar i domstol, säger Henrik Vincent.

– Samtidigt är det så att den arbetsgivare som följer Las och gör en korrekt uppsägning riskerar att straffas hårdare än de som eventuellt väljer avskedande.

Han har studerat fenomenet i sitt examensarbete på magisterprogrammet med inriktning på arbetsrätt. Hans analys av AD-domar ger en unik inblick i hur stora förtjänster ett Las-brott kan ge, men säger inget om hur vanligt detta fenomen är.

I ett studerat fall tjänade arbetsgivaren över 660 000 kronor på det felaktiga avskedandet, i ett annat fall över 470 000 kronor, visar Vincents genomgång av AD-domar.

Konstruktionen av Las öppnar för den här möjligheten att välja lagbrottet avskedande när uppsägning är rätt åtgärd. Men de långa handläggningstiderna i domstol är själva kärnan i problemet.

I genomsnitt tar ett mål i AD ett och ett halvt år, i tingsrätten över två år, och om tingsrättens dom överklagas till AD sammanlagt tre år. Den arbetsgivare som uppträder korrekt tvingas betala lön under tvistetiden. Ju högre lön och ju längre tvisten pågår, desto dyrare för arbetsgivaren.

– Jag kan tänka mig att arbetsgivare känner en frustration när det finns skäl för en uppsägning, men det kostar så mycket att göra rätt. Kanske försöker de kompensera för detta genom att avskeda i stället.

Med de långa handläggningstiderna i domstolarna blir avskedande lönsamt redan vid låga löner.

Om tvisten i AD handläggs som genomsnittsärendet i 18 månader är avskedande ekonomiskt fördelaktigt redan vid en månadsinkomst på 14 000 kronor. Om tvisten i stället handläggs i tingsrätt med den genomsnittliga väntetiden 25 månader blir att avskeda lönsamt redan vid 10 000 kronor i månadsinkomst.

I båda exemplen gäller att uppsägningstiden är högst 6 månader.

– Man borde ha en tydligare definition i Las på vad en korrekt uppsägning respektive avskedande är. Då behöver man inte tvista om allt.

Den praxis för saklig grund som utarbetats genom åren är inte tillräckligt tydlig, enligt Vincent.

– Nej, kontentan är att det inte alls är självklart vad som är saklig grund, utan det beror mycket på det enskilda fallet.

Bör saklig grund definieras i lagstiftningen?

– Ja, jag tycker det. Det skulle förenkla och underlätta oerhört mycket. Men jag tror inte facken håller med mig, utan vill ha saklig grund som en förhandlingsfråga.

– I stället för lagändring skulle man kunna tänka sig en utredning för att klargöra praxis för saklig grund. I arbetsrätten är det ganska vanligt att forskning och litteratur används som rättskälla av AD.

Det är inte första gången detta fenomen uppmärksammas. Redan 2005 tog Lag & Avtal upp ämnet. På Unionen anser man att avskedande som metod kontinuerligt ökat och har nu ett fyrtiotal fall per år, mot enstaka fall på 1990-talet. Arbetsgivarnas organisationer säger i pressen att de inte rekommenderar avskedande i stället för uppsägning.

 

Tjänar på avsked i stället för uppsägning

Läs tabellen så här:

Tabellen visar kostnaderna för en uppsägning i tusentals kronor i olika löne­lägen vid en uppsägningstid på max 6 månader.

Grön färg: Siffrorna visar att det är mer lönsamt att säga upp och betala uppsägningslön än att avskeda

Röd färg: Siffrorna visar att det är mer lönsamt att avskeda, betala rättegångskostnader, lön under uppsägningstiden samt ett allmänt skadestånd på 35 000 kronor.

Tabellen bygger på antagandet att tvisterna blir lika långa oavsett hur arbets­givaren väljer att avsluta anställningen, rättegångskostnaderna är den schablon som Uppsägningstvistutredningen använt sig av (160 000 kr) med en viss uppjustering, och det allmänna skadeståndet hamnar på normalnivån som antas vara ca 35 000 kr.

Carl von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer