Får vi läsa anställdas e-post?

2014-11-19 23:00  
Kent Brorsson, chefsjurist Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA), svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA. Vi misstänker att en av våra anställda bedriver konkurrerande verksamhet. Vad krävs för att vi ska kunna läsa den misstänktes e-post?

Kent Brorsson svarar: Genom användningen av internet på arbetsplatserna har arbetstagarna fått möjlighet att använda arbetsgivarens datautrustning till att skicka e-post och även i övrigt använda internet för privat bruk. Detta innebär att uppgifter av privat karaktär som inte har samband med verksamheten kommer att lagras i arbets­givarens utrustning. Därmed aktualiseras frågan om arbetsgivaren har rätt att läsa e-post som skickats till eller från en arbetstagare.

Arbetsgivaren har en rätt att leda och fördela arbetet. Genom arbetsledningsrätten kan arbetsgivaren helt förbjuda privat användning av sin datautrusning. I många fall har dock arbetsgivaren inte bestämt några regler för privat användning av exempelvis internet. Detta kan tolkas så att arbetsgivaren i viss begränsad utsträckning godtar privat användning på samma sätt som privat användning av telefon.

I arbetsgivarens arbetsledningsrätt ingår en rätt att utföra kontroller av verksamheten. Det kan ibland finnas ett behov av att även kontrollera om privat användning av dataverktyg förekommer och i så fall på vilket sätt det sker. Arbetsgivarens rätt till kontroll av privat användning har dock vissa begränsningar. En avvägning ska göras mellan arbetsgivarens intresse av kontrollen och arbets­tagarens intresse av skydd för den personliga integriteten. Arbets­givarens intresse av kontroller vid privat användning får särskild tyngd om det finns anledning misstänka att användningen innefattar ett illojalt eller brottsligt beteende från arbetstagarens sida.

Förutom den rent arbetsrättsliga bedömningen tillkommer att personuppgiftslagen blir tillämplig om arbetsgivaren öppnar en fil och tar del av arbetstagarens privata elektroniska uppgifter. Personuppgiftslagen blir alltså tillämplig på åtgärder som vidtas med ett e-postmeddelande. Detta innebär att arbetsgivaren måste ha ett i förväg angivet och berättigat syfte med kontrollen samt att information om kontrollåtgärderna har lämnats till arbetstagarna.

Om det är nödvändigt för verksamheten har arbetsgivaren rätt att kontrollera arbetstagarens privata elektroniska uppgifter, till exempel arbetstagarens e-post. Detta kan vara fallet om det finns konkret misstanke om att arbetstagaren allvarligt missbrukat arbetsgivarens förtroende. Hit hör situationer där det finns skälig misstanke att arbets­tagaren begått brottsliga handlingar eller varit grovt illojal mot arbetsgivaren. Arbets­tagaren är skyldig att vara lojal mot arbetsgivaren och inte vidta åtgärder som kan skada arbetsgivarens verksamhet.

I det aktuella fallet finns misstanke om att en anställd bedriver konkurrerande verksamhet. Det handlar om ett allvarligt brott mot lojalitetsplikten. Om det är fråga om en välgrundad misstanke bör arbetsgivaren ha rätt att läsa den berörde arbets­tagarens e-post som finns i arbetsgivarens internetverktyg.

Det kan nämnas att en beskrivning av arbetsgivarens rättsliga möjligheter att kontrollera arbetstagares privata elektroniska uppgifter har gjorts av Integritetsutredningen (SOU 2002: 18).

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen