Föräldraledigt varannan helg?

2013-05-15 23:00 Redaktionen Lag Avtal  
Expertpanelen består av Kent Brorsson, Dan Holke och Pia Attoff.

FRÅGA TILL EXPERTERNA: Vår butikschef vill ta ut föräldraledighet varannan helg då hon har schemalagd arbetstid. Det är olämpligt att en butikschef är frånvarande vid de mest kundfrekventa tillfällena av öppethållandet, både ur kundsynpunkt och ur ledningssynpunkt. Kan vi hävda att varje helgledighet är en ny period och säga nej?

EXPERTSVAR: Rätten till föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen. Utgångspunkten är där att arbetstagarens önskemål väger mycket tungt när det gäller förläggning av föräldraledighet. Men denna princip är inte undantagslös.

I lagen regleras sex olika typer av föräldraledighet för vård av barn. Reglerna skiljer sig åt bland annat beroende på om det är frågan om en planerad ledighet eller om ledigheten är av akut slag, såsom när barnet är sjukt. Den ledighet som verkar vara aktuell här är ledighet i form av nedsatt arbetstid. De två vanligaste ledighetsformerna är då nedsatt arbetstid medan föräldern har föräldrapenning under ledigheten och nedsatt arbetstid utan föräldrapenning.

En anställd har rätt till ledighet i form av förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel under den tid föräldern har föräldrapenning med motsvarande andel. En anställd har också rätt till ledighet i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel utan att uppbära föräldrapenning tills barnet fyllt 8 år.

En arbetstagare som vill förkorta sin arbetstid ska anmäla det till arbetsgivaren senast två månader i förväg. Arbetstagaren ska då också ange hur lång period ansökan omfattar. Vid en förkortning av arbetstiden kan den spridas över arbetsveckans samtliga dagar eller koncentreras till en eller flera dagar.

När det gäller förläggningen av ledigheten säger lagen att arbetstagaren ska samråda med arbetsgivaren. Om arbetstagaren och arbetsgivaren inte blir överens ska den förkortade arbetstiden förläggas enligt arbetstagarens önskemål om förläggningen inte medför en påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Med det avses enligt förarbetena att arbetstagarens önskemål ska tillgodoses om inte verksamheten hos arbetsgivaren kommer att utsättas för stora påfrestningar.

Arbetsplatsens storlek är också av betydelse. Det är alltså bara i mycket begränsad utsträckning som arbetsgivaren kan motsätta sig den förläggning som arbetstagaren önskar och det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att verksamheten skulle utsättas för stora påfrestningar. I AD 2005 nr 92 prövade Arbetsdomstolen ett fall där en skiftarbetare ville vara ledig måndag-fredag och arbeta i skiftlagen lördag-söndag. Domstolen fann att arbetsgivaren, som haft 4 månader på sig, inte hade visat att det varit omöjligt att anställa en vikarie för att täcka upp under den begärda ledigheten.

Svaret på frågan är mot denna bakgrund att det inte räcker med att det är olämpligt att butikschefen är frånvarande. Frånvaron måste vara i det närmaste omöjlig att hantera för att arbetsgivaren ska kunna säga nej.

Vid oenighet är det i slutänden arbetsgivaren som beslutar om förläggningen och arbetstagaren måste följa detta beslut. Men frågan kan prövas av domstol och har arbetsgivaren gjort en felbedömning får denne betala skadestånd till arbetstagaren. Arbetsgivaren får aldrig ensidigt dela upp ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till annat än början eller slutet av arbetsdagen.

Med en period menas en viss ledighetsform, exempelvis att en arbetstagare vill vara helt ledig en angiven tid. Vill arbetstagaren sedan i stället förkorta sin arbetstid till 80 procent är det en ny period. Ändrad omfattning är alltså en ny period liksom om arbetstagaren efter att ha återgått i arbete vill ha en ny ledighet i någon form, om det inte skett tillfälligt och på arbetsgivarens begäran. Frågeställaren kan således inte hävda att varje helgledighet är en period.

Experterna svarar på dina frågor

Har du något arbetsrättsligt bryderi du grubblar på? Lag & Avtals expertpanel kan ge råd och svar på dina frågor. Du behöver inte ange ditt namn i tidningen, men redaktionen måste få veta vem du är.

Skicka e-post till redaktionen@lag-avtal.se eller skriv till Lag & Avtal, 106 12 Stockholm.

Redaktionen Lag Avtal

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer