Fredsdomare skyddas av EU-rätten

2022-06-29 13:27 Erik Sinander  
Foto: Shutterstock

EU-DOM. Italienska fredsdomare skyddas av EU-rätten och det är därför oförenligt med det EU-rättsliga förbudet mot stapling av visstid att låta sådana domares uppdrag förlängas i tre på varandra följande fyraårsperioder.

I det italienska rättssystemet finns en särskild typ av domare som kallas för fredsdomare (giudice di pace). Till skillnad från ordinarie domare anses fredsdomare inte vara anställda arbetstagare utan förordnade uppdragstagare som utses för perioder om fyra år i taget.

EU-domstolen fastslog i dom av den 16 juli 2020, Governo della Repubblica italiana, C-658/18, EU:C:2020:572, att italienska fredsdomare ska betraktas som arbetstagare i arbetstidsdirektivets mening och att de följaktligen ska ha rätt till semesterersättning.

I det nu aktuella målet hade EU-domstolen att ta ställning till om italienska fredsdomare ska betraktas som arbetstagare även i visstids- och deltidsdirektivens mening och om det i så fall innebär att de måste likabehandlas med tillsvidareanställda domare och ha rätt till det skydd som deltidsarbetande ska ha enligt EU-rätten.

I sin dom hänvisade EU-domstolen upprepade gånger till 2020 års avgörande om italienska fredsdomare. EU-domstolen konstaterade i den nu aktuella domen att det är samma arbetstagarbegrepp som gäller också i visstids- och deltidsdirektiven. Följaktligen gäller att den som utses för en begränsad period, utför arbete och får ersättning för det ska betraktas som visstidsanställd. Det är dock upp till den italienska domstolen att avgöra frågan i sak.

Därefter gick EU-domstolen vidare och konstaterade att om det är så att fredsdomaren är att betrakta som visstidsanställd så ska fredsdomaren likabehandlas med fastanställda domare som befinner sig i jämförbara situationer. Mot bakgrund av att en fredsdomare i det nationella målet hade fått sitt uppdrag förlängt i fyraårsperioder tre gånger konstaterade EU-domstolen också att det är oförenligt med det förbud mot stapling av visstid som direktivet innehåller.

Fakta om målet

DOM: ECLI:EU: C:2022:263 7 april, 2022.

MÅL: C-236/20.

PARTER: PG mot Italien.

SAKEN: Visstidsarbete.

SAMMANSÄTTNING: 5 domare.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen