Har jag rätt att kräva att arbetsgivaren tar in en vikarie?

2020-03-26 00:00  
Experterna på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega, och Dan Holke, vd vid LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

EXPERTFRÅGA. En av mina kolleger blev sjukskriven för en tid sedan. Det har betytt att jag har fått överta många av hennes arbetsuppgifter eftersom de måste göras. Hennes sjukskrivning förlängs hela tiden. Har jag rätt att kräva att arbetsgivaren tar in en vikarie? Det är nästan som om jag har fått en ny tjänst. Ska inte den förhandlas?

EXPERTERNA SVARAR:

Arbetsgivaren har en skyldighet att rehabilitera den som är sjuk men också att arbetsanpassa och att eventuellt omplacera en arbetstagare som varit sjuk. Det innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att genom olika åtgärder underlätta för arbetstagaren att komma tillbaka i arbete hos den egna arbetsgivaren. Det kan medföra att arbetsgivaren i viss utsträckning måste anpassa organisa­tionen för att på så sätt få den sjuke eller skadade tillbaka i arbete.

Detta rehabiliteringskrav kan medföra att de övriga arbets­tagarna belastas av sjukfrånvaro, då det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet med följd att arbetsuppgifter kan komma att omfördelas vid sjukdom.

Arbetsmiljön kan påverkas om arbetsgivaren omfördelar arbetsuppgifter till kolleger som i sin tur kan drabbas av en försämrad arbetsmiljö. En arbets­givare har en skyldighet att ”vidta de åtgärder som behövs” för att upprätthålla en så bra arbets­miljö som möjligt, se kapitel 3, paragraf 2 i arbetsmiljölagen. Det innebär att arbetsgivaren ska följa Arbetsmiljöverkets före­skrifter, respektera Arbetsmiljö­verkets beslut samt bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Enligt Arbetsmiljö­verkets föreskrift AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö följer att ”… Arbetsgivaren ska tillse att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbets­tagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning” (se paragraf 9). Det är Arbetsmiljöverket som gör inspektioner för att kontrollera att föreskrifterna följs och arbetsgivaren kan vid brister i arbetsmiljön åläggas en sanktionsavgift.

Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom i mål 27134-15 förpliktigat Uppsala kommun att till staten utge vite för att kommunen inte klargjort hur arbetstagarna skulle prioritera sina arbetsuppgifter och på så sätt förhindra hög arbetsbelastning.

Mot denna bakgrund är det tydligt att arbetsgivaren ska priori­tera och även bortprioritera arbetsuppgifter vid hög arbets­belastning. Därför är det av vikt att arbetstagaren påpekar om man anser att det föreligger för hög arbetsbelastning.

En arbetstagare kan dock inte kräva att arbetsgivaren anställer en vikarie, men däremot att arbetsbelastningen sänks så att man inte riskerar ohälsa.

Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, men om det kan anses att arbetstagaren mer varaktigt kommer att få en annan befattning med förändrade arbets­uppgifter ska arbetsgivaren innan beslutet fattas förhandla med facket om arbetstagaren är fackligt ansluten (se paragraferna 11 och 13 i med­bestämmandelagen).

Sammanfattningsvis kan arbetsgivaren tvingas att fördela om arbetet på arbetsplatsen när en arbetstagare är sjukskriven. Det får dock inte innebära att arbetsmiljön blir lidande, utan arbetsgivaren måste prioritera arbetsuppgifterna så att det inte blir för hög arbetsbelastning.

Om det ska anställas en vikarie är det ett beslut som arbetsgivaren fattar, men om omfördelningen av arbetsuppgifterna mer varaktigt innebär en ny befattning ska det förhandlas om arbets­tagaren är fackligt ansluten.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer