Höjda löner för domare legitimt

2020-03-26 00:00 Erik Sinander  

Det är inte åldersdiskriminerande att höja lönerna för de tyska domarna. Modellen som användes kunde på ett objektivt och rimligt sätt motiveras med hänsyn till ett berättigat mål, slog EU-domstolen fast.

Lönen för offentliganställda tjänste­män i Tyskland fastställdes under lång tid efter arbetstagarens ålder vid anställningstillfället. EU-domstolen fastslog i flera domar att den löne­sättningsmodellen var åldersdiskriminerande – den senaste gången i ­domen Unland (C-20/13, EU:C:2015:561) som handlade om lön för domare. För att kompensera de tjänstemän som fått åldersdiskriminerande lön lät delstaten Sachsen-Anhalt höja lönerna retroaktivt. I en övergångsperiod höjdes lönerna delvis med en procentsats som baserades på den lön som fastställts enligt den äldre diskriminerande lönesättningsmodellen. Tre domare yrkade i domstol att lönehöjningsmodellen var åldersdiskriminerande.

Den tyska domstolen som skulle pröva saken beslutade att fråga EU-domstolen om löneförhöjningen var diskriminerande. Den tyska domstolen frågade också om den tyska diskrimineringslagens preklusionsregel, som bara gör det möjligt att väcka talan om diskrimineringsersättning inom två månader efter att diskrimineringsåtgärden blivit känd, är förenlig med EU-rätten.

EU-domstolen inledde sin dom med att konstatera att lönehöjnings­modellen var ett missgynnande på grund av ålder.

Enligt likabehandlingsdirektivets artikel 6 finns det emellertid ett ganska stort utrymme för medlemsstaterna att undanta ålders­diskri­minerande åtgärder som på ett objektivt och rimligt sätt kan motiveras med hänsyn till ett berättigat mål. I det aktuella fallet menade EU-domstolen att det var ett berättigat mål att tillgodose förvärvade rättig­heter för domare. Detta var rimligt eftersom åtgär­derna avsåg en övergångsperiod.

Gällande den tyska preklusionsregeln uttalade EU-domstolen att en sådan regel inte är förenlig med effektivitetsprincipen som kräver att EU-rättsliga rättig­heter måste få ett effektivt genomslag i medlemsstaterna.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna