Hur många löner kan jag kräva?

2014-08-27 23:00 Redaktionen Lag Avtal  
Experten Dan Holke, vd LO-TCO Rättsskydd, svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA: Min arbetsgivare vill köpa ut mig, om jag vägrar blir jag avskedad. Facket kan tänka sig att driva mitt fall men säger att det inte är säkert att jag vinner i Arbetsdomstolen. Vad ska jag tänka på vid utköpet? Hur många månadslöner är rimligt? Har jobbat på företaget i åtta år.

Experten Dan Holke, vd LO-TCO Rättsskydd, svarar:

Det kan vara svårt att på förhand säkert bedöma om en arbetsgivare har saklig grund för att som i detta fall avskeda en anställd. De mål som går vidare till domstol handlar ofta om bevisfrågor. Det är arbetsgivaren som ska styrka att det föreligger saklig grund. För att undvika en långdragen rättsprocess är det ganska vanligt att parterna hittar en överenskommelse där arbetstagaren slutar mot att denna får en summa pengar, det vill säga blir utköpt.

I lagen om anställningsskydd, paragraf 39, finns det en bestämmelse som reglerar situa­tionen när en domstol har funnit att arbetsgivaren inte haft saklig grund för att säga upp eller avskeda en arbets­tagare och därför ogiltigför­klarat uppsägningen eller avskedandet. Bestämmelsen ger arbetsgivaren rätt att köpa ut den anställda med vissa belopp. Beloppets storlek beror på arbetstagarens samman­lagda anställningstid hos arbetsgivaren. Det uppgår till 16 månadslöner vid mindre än 5 års anställningstid, 24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid och till 32 månads­löner vid minst tio års anställningstid. Antalet månadslöner kan dock inte bli högre än antalet påbörjade anställningsmånader. Vid mindre än 6 månaders anställningstid ska det dock beräknas efter sex månadslöner.

Vad som är ett rimligt belopp i den situation som frågeställaren sitter i är inte möjligt att säga. Månadslönerna i paragraf 39 i Las tas ofta som utgångspunkt även när man förhandlar om ett utköp av arbetstagaren. Det skulle i detta fall med åtta års anställningstid innebära 24 månadslöner. Men beloppet kan avvika avsevärt beroende på omständigheterna. Båda parter måste bedöma hur sannolikt det är att man skulle vinna en domstolsprocess. Viljan att undvika en långdragen och ofta påfrestande domstolsprocess påverkar också viljan att träffa en överenskommelse. Båda parter kan ha ett starkt intresse av att frågan inte hamnar i domstol och därmed blir offentlig. Arbetsgivarens betalningsförmåga har också betydelse. Eftersom beloppet inte ska räknas av mot andra inkomster har det ofta betydelse hur lätt det är för arbetstagaren att hitta en ny anställning.

Om beloppet inte kallas avgångsvederlag utan ”i ett belopp för allt” eller liknande är det viktigt att parterna har klart för sig vad som ingår i beloppet och om redan till exempel intjänad lön och semesterersättning ingår eller ligger utanför.

Arbetstagaren bör tänka på att beloppet kommer att bli beskattat som inkomst av tjänst oavsett vad beloppet kallas. Arbetsgivaren måste också betala sociala avgifter på beloppet. Arbetstagaren får också räkna med att inte få någon a-kassa under den tid avgångsvederlaget kan beräknas täcka inkomstförlusten. Avgångsvederlaget kommer att divideras med månadslönen och på så sätt beräknar man under vilken tid arbetstagaren inte kan få a-kassa.

En viktig sak att tänka på för arbetstagaren är att anmäla sig till Arbetsförmedlingen. Detta bör man göra snarast, dock senast inom tre månader från det anställningen upphörde. Den som missar tre­månadsfristen med en enda dag riskerar att tappa sin sjukpenninggrundande inkomst hos Försäkringskassan och står då utan skydd vid sjukdom. Det är mycket viktigt att man anmäler sig och blir registrerad som aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen för att inte tappa sitt skydd.

Slutligen bör man observera att om arbetsgivaren vill att arbetstagaren ska sluta sin anställning i detta skede finns det ingen rätt för arbetsgivaren att köpa ut arbetstagaren. Den rätten finns endast efter det att en domstol har ogiltigförklarat uppsägningen eller av­skedandet. Om arbetsgivaren vill avsluta anställningen utan en tvist förutsätter det alltså i detta skede en frivillig överenskommelse.

Experterna svarar på dina frågor

Har du något arbetsrättsligt bryderi du grubblar på? Lag & Avtals expertpanel kan ge råd och svar på dina frågor.

Du behöver inte ange ditt namn i tidningen, men redaktionen måste få veta vem du är.

Skicka e-post till redaktionen@lag-avtal.se eller skriv till Lag & Avtal, 106 12 Stockholm.

Redaktionen Lag Avtal

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer