Kan vi avskeda den som stjäl pennor?

2019-11-14 00:00  
Experterna på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättjurist vid Almega, och Dan Holke, vd vid LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

EXPERTFRÅGA. Vi är ett litet företag med fem anställda. För en tid sedan uppdagades det att en i personalen tar med sig pennor, suddigum och printpapper hem från jobbet. Mannen sa att han gett sakerna till sina barns fritis. Vi misstänker att detta pågått väldigt länge. Kan vi avskeda mannen?

Experterna svarar:

Enligt paragraf 18 i lagen om anställningsskydd får en arbetstagare avskedas om denne grovt har åsidosatt sina åligganden gentemot arbets­givaren. Enligt förarbeten till lagen avses ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen ska behöva tålas i något rättsförhållande.

Arbetsdomstolen har i flera fall framhållit att tillgreppsbrott riktade mot arbetsgivaren eller som begås på arbetsplatsen kan anses utgöra allvarliga förseelser där den anställde väsentligen åsidosätter sina åligganden. Det kan vara grund för avskedande.

Stöld har begåtts om någon olovligen och med uppsåt tar något som tillhör någon annan och om tillgreppet innebär skada i enlighet med kapitel 8 paragraf 1 i brottsbalken. Den anställdes agerande kan få en annan brottsrubricering beroende på omständigheterna och vilken befattning denne har.

Om det är möjligt att avskeda den anställde beror på en samlad bedömning av omständigheterna samt förseelsen i sig. Personliga förhållanden, till exempel sjukdom som kan kopplas till en brottslig handling, kan dock endast i undantagsfall ha betydelse för bedömningen av om en brottslig handling riktad mot arbetsgivaren utgör grund för avskedande.

Arbetsdomstolen har regelmässigt ansett att till exempel psykisk sjukdom eller alkoholsjukdom saknat betydelse vid bedömningen av om avskedsgrund på grund av brottslig handling förelegat, se till exempel AD 1998 nr 30 och 2007 nr 33.

Det har framhållits i AD 2013 nr 89 att Det är en självklar utgångspunkt i arbetslivet att arbetstagare inte får ta egendom som tillhör arbetsgivaren eller annan utan tillåtelse från egendomens ägare. Arbetsgivaren behöver inte särskilt framhålla detta för de anställda.

Tillgreppsbrott mot arbets­givaren är ett allvarligt brott mot lojalitetsplikten. Det kan därför vara grund för avskedande oavsett värdet på den stulna egendomen.

Det är arbetsgivaren som ska bevisa fullt ut att ett brott har begåtts varigenom avskedande kan bli aktuellt. Det kan till exempel ske genom bildbevis eller annan teknisk utredning.

Enligt Arbetsdomstolens praxis gäller att beviskravet inte kan sättas lägre än i ett motsvarande brottmål, se bland annat AD 2015 nr 22. Det innebär att det ska vara ställt bortom allt rimligt tvivel att arbets­tagaren har gjort sig skyldig till stöld. I det målet hade arbetstagaren gjort sig skyldig till brott genom att tanka sin egen bil med bolagets diesel vid två tillfällen. Handlandet hade riktat sig direkt mot bolaget och begåtts på arbetsplatsen. Med hänsyn till arbetstagarens ålder, arbetslivserfarenhet och arbetsuppgifter hos bolaget framstod hans handlande som helt oförsvarligt. Det hade inte heller framkommit att det skulle före­ligga någon för arbets­tagaren förmildrande personlig omständighet. Laga grund för avskedande förelåg.

I vårt fall har den anställde erkänt att denne vid ett flertal tillfällen tagit saker för att ge till sina barns fritis. Den anställdes erkännande borde innebära att arbetsgivarens bevisbörda är uppfylld då man även har upptäckt att egendom försvunnit från arbetsplatsen. Någon förmildrande omständighet av betydelse framgår inte av frågan.

Ett avskedande innebär att den anställde grovt har åsidosatt sina åligganden som anställd. I detta fall behöver inte arbets­givaren ge den anställde en chans att ändra sitt beteende.

Mot denna bakgrund är vår bedömning att det sannolikt före­ligger grund för avskedande.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer