Kan vi säga upp den sjuka plåtslagaren?

2015-09-25 14:29  
Kent Brorsson, chefsjurist Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA), svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGAN. En av våra anställda har diagnosen Parkinsons sjukdom och jobbar som plåtslagare. Han har varit sjukskriven men är nu utförsäkrad och måste tillbaka i arbete. Vi anser att det är för riskabelt att låta honom arbeta på tak och har inga andra arbetsuppgifter. Vad krävs för att avsluta anställningen?

KENT BRORSSON:

För att kunna avsluta anställningen krävs saklig grund för uppsägning. Höga krav ställs för att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare i samband med att arbetstagaren drabbats av sjukdom. I för­arbetena till lagen om anställningsskydd sägs att uppsägning skall kunna ske först när arbetsför­mågan till följd av sjukdomen är så nedsatt att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbets­givaren.

Innan arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar föreligger inte saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren är skyldig att vidta de rehabiliteringsåtgärder som skäligen kan krävas för att anställningen skall bestå. Det kan handla om ändring av arbetsinnehåll, arbetsorganisation, arbetsprövning, utbildning och omplacering.

Den aktuella frågan handlar om en anställd som arbetar som plåtslagare och som har drabbats av Parkinsons sjukdom. Det framgår inte hur långt sjukdomen har utvecklats och hur den yttrar sig i detta fall. Naturligtvis måste man ta hänsyn till att plåtslageriarbete kan vara förenat med risker, särskilt när arbete ska utföras på höga höjder. Arbetsgivaren har i detta fall gjort bedömningen att det är för riskabelt att låta arbetstagaren utföra takarbete med hänsyn till arbetstagarens sjukdom. Det får förutsättas att denna bedömning är korrekt.

Vidare framhålls att det saknas andra arbetsuppgifter. För att detta konstaterande skall kunna ges rättslig verkan måste arbetsgivaren ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar utan att det lett fram till att arbetstagaren kan beredas fortsatt arbete.

Det framgår inte vilka rehabiliteringsåtgärder arbetsgivaren vidtagit i form av till exempel arbetsanpassning och arbetsprövning. Har det varit möjligt att sätta samman arbetsuppgifter så att det passar den berörde arbetstagaren utan att det medför nackdelar för arbetskamraterna? I domen nr 92 från 2001 ansåg Arbetsdomstolen att arbets­givaren före en uppsägning borde ha prövat möjligheten att genom en omfördelning av arbetsuppgifterna på arbetsplatsen omplacera en arbetstagare som led av astma och allergi. Att arbetsplatsens storlek kan få betydelse i detta sammanhang framgår bland annat av Arbetsdomstolens domar nr 139 från 1978, nr 67 från 1979 och nr 42 från 1993.

Under förutsättning att arbetsgivaren i detta fall har gjort en korrekt bedömning av riskerna i arbetet och har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar kan det vara saklig grund för uppsägning. Det måste dock understrykas att arbetsgivaren är skyldig att göra en noggrann utredning av möjlig­heterna till omplacering samt rehabiliterings- och anpassningsåtgärder. Om det finns oklarheter om arbetsgivaren fullgjort sina skyldigheter i detta avseende är det något som går ut över arbetsgivaren.

Slutligen kan ställas frågan om en uppsägning i detta fall skulle strida mot diskrimineringslagens förbud mot diskriminering på grund av funktionshinder. Det är svårt att se att uppsägningen skulle strida mot diskrimineringsförbudet eftersom uppsägningen inte sker på grund av sjukdomen i sig utan på grund av den nedsättning av arbetsförmågan som sjukdomen medfört och inget tyder på att arbetsgivaren behandlat arbets­tagaren sämre än någon annan i en jämförbar situation.

 

Gillar du den här artikeln? Gilla oss på Facebook

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer