Kvinnor har tagit över fackets juristbyrå 

2022-09-28 18:12 Calle von Scheele  

FÖRDJUPNING. Kvinnor dominerar alltmer inom det arbetsrättsliga området. Det märks inte minst på den största aktören LO-TCO Rättsskydd. Där är kvinnor i majoritet bland juristerna. En jämnare könsfördelning skulle vara bättre, säger byråns nya vd Lena Maier Söderberg.

När Lena Maier Söderberg i somras klev in genom portarna till LO-TCO Rättskydd vid Norra Bantorget i Stockholm var hon dess förste kvinnliga vd och chefsjurist under byråns femtioåriga historia. 

Därmed hade byrån, som omsätter 60 miljoner kronor om året, kvinnor på alla ledande befattningar. Verkställande direktör, enhetschefer och styrelsens ordförande är kvinnor.  

Bland de tretton juristerna på arbetsrättsenheten fanns för några år sedan sju män. Förra året var antalet nere i fyra. Kvinnor är i dag är klar majoritet på byrån. 

Man kan säga att detta speglar utvecklingen inom den arbetsrättsliga sektorn. 

– Ja, fler kvinnor än män söker sig till området och det sker måhända särskilt på den fackliga sidan. Vi sysslar med humanjuridik. Som facklig jurist företräder man enskilda medlemmar, ofta för att någon har farit illa, och det verkar locka fler kvinnor, säger Lena Maier Söderberg. 

En förändring mot en mer jämställd fördelning skulle den nye chefen på Rättsskyddet föredra, men om hon vill dra pendeln mot jämviktsläget lär det blir svårt. 

– Hos oss försöker vi aktivt rekrytera fler män, men en klar majoritet av de sökande till våra tjänster är kvinnor. Jag har svårt att se utvecklingen ändras, åtminstone på kort sikt. 

Möjligen skulle man kunna se det arbetsrättsliga området som ett avantgarde. Inom andra juridiska sektorer dominerar män fortfarande kraftigt på viktiga positioner. 

– Kvinnor kanske tar sig in mer och mer i juridiken som helhet, men fortfarande är 70 procent av alla juridikprofessorer män och 80 procent av advokatbyråernas delägare. Den manliga dominansen på den typer av positioner är i sig ett problem. 

En stor del av arbetet på fackens juristbyrå handlar om försäkringsärenden. Enheten som handlägger dessa har med sina 17 anställda en unik kompetens som nog inte återfinns hos någon annan aktör utanför myndigheter och försäkringsbolag. 

Juristerna har sett hur politiska mål om minskade sjukskrivningstal har fått styra bedömningar av sjukpenningen under många år. Brutal har utvecklingen kallats av Rättsskyddet företrädare.  

Nu har antalet försäkringsärendet hos Rättsskyddet gått ner. På två år har de halverats. Orsaken är en ny och mer förmånlig tolkning av reglerna ur de sjukskrivnas perspektiv. Detta kan i sin tur bero på lyckad opinionsbildningen från Rättsskyddet i samarbete med förbunden. 

Rättsskyddet har också sett hur antalet godkända arbetsskador minskat. Men här tror man sig se ett mörkertal. En orsak till minskningen kan vara att prövningen av arbetsskador har blivit krånglig, men också bristande kunskap om den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen. 

Den kraftiga minskningen av ärenden till försäkringsenheten skapar oro. 

– Just när det gäller försäkringsrätten är rättsskyddet ganska ensam aktör. Det gäller framför allt i relation till Försäkringskassan. När både antalet ärenden och jurister på området minskar finns risk för tappad kompetens, säger Lena Maier Söderberg. 

– Även i fortsättningen vill vi påverka rättsutvecklingen. Då finns en kritisk massa av hur många vi måste vara om kompetensen ska upprätthållas. 

På arbetsrättens område finns inte någon liknande oro. Antalet ärenden är stabilt. Utan jämförelse är man den juridiska byrå som oftast förekommer i Arbetsdomstolen.  

Förra året syntes Rättsskyddet i nio mål. Av dessa vann man fem. 

Bara i ett fall företrädde byrån ett TCO-förbund. I alla övriga mål var LO-förbund inblandade. De dominerar stort i de uppdrag som Rättsskyddet får. 

– Vad som inte syns i statistiken är alla de ärenden som blir lösta innan de går till huvudförhandling i Arbetsdomstolen. Vi har naturligtvis fler ärenden där vi rättsligt företräder förbund på tjänstemannasidan och där vi når förlikning på vägen. 

För Rättsskyddets jurister, liksom för alla andra jurister, är det ett delikat avgörande om man ska dra ett ärende till Arbetsdomstolen. När ett sådan beslut fattas tillsammans med berört förbund är inte alls utslaget givet på förhand. Byråns femtioåriga erfarenhet av processer gör den inte oövervinnlig.  

– Både förbund och rättskydd gör prognos för möjligheterna till framgång vid en rättslig prövning. Ibland kan det vara så att frågorna är oprövade och man ser behov av klargöranden. 

Förändringarna av Las och det nya begreppet sakliga skäl vid uppsägningar är ett sådant område där klargöranden kan behövas.  

– För att arbetsrätten ska fungera som den ska är det viktigt att kunna ge rätt råd till förbundsföreträdare både innan och under lokala och centrala förhandlingar. Då kan det vara ett problem om ett område är helt oprövat. Därför kan man vilja få praxis fastställd även om det i förväg är mycket svårt att bedöma av utgången.  

Ett sådant exempel var hyvling av arbetstid. Förbund med drabbade medlemmar ville se fenomenet som en uppsägning som skulle ske enligt turordningsreglerna. Vid prövning i Arbetsdomstolen fick arbetsgivarna stöd för sin tolkning. De ansåg sig ha rätt att välja vilka anställda som skulle erbjudas nedsatt arbetstid. 

I nya Las har däremot den fackliga linjen segrat och vid hyvling ska turordningsregler följas när personalen får erbjudanden om nedsatt arbetstid. 

Rättsskyddet driver inte bara medlemsärenden åt förbunden och utbildar deras anställda i arbetsrättsliga frågor. Vid sällsynta tillfällen får förbunden rättslig rådgivning i arbetsgivarfrågor när de har egna personalärenden på sina kanslier.  

– Ibland kan vi ge rättslig rådgivning, men vi företräder aldrig ett förbund i deras egenskap av arbetsgivare.  

Kan även ett förbunds fackklubb vända sig till er och få råd? 

– Normalt får klubben gå via förbundet, men det beror på den ordning som förbundet valt.  

LO-TCO Rättskydds största utgift är personalkostnaderna på 49 miljoner kronor, som slukar 85 procent av intäkterna. Varje anställd, inklusive administrativ personal, omsätter 1,5 miljoner kronor. 

All verksamhet sker till självkostnadspris för förbunden, men vad timarvodet är vill ingen på Rättsskyddet avslöja. 

– När det gäller timtaxa måste man tänka på att det är förbunden som anlitar oss, ingen enskild medlem behöver betala något. I alla våra ärenden har medlemmen beviljats rättshjälp av sitt förbund. Vi debiterar ett självkostnadspris, som våra ägare fastställer. 

Timtaxan är enhetlig. Förbunden ska kunna se vad det kostar när Rättsskyddets anlitas. Däremot kan det vara svårt med bedömningen av hur stor tid ett ärende slukar.  

Det är emellertid inte några små summor som Rättskyddet drar in på sina ärenden visar de mål som är vunna i Arbetsdomstolen och där arbetsgivaren döms att betala motpartens rättegångskostnader. Arvodet i ett enskilt mål som avslutas i domstol kan uppgå till både 100 000 och 300 000 kronor.

 

Visste du att… 

Vd Lena Maier Söderberg kommer från Saco där hon var chefsjurist i 18 år. 

Saco inte är delägare i LO TCO Rättsskydd – ”än så länge…”, säger Maier Söderberg med ett skratt… 

Byrån ägs till 90 procent av LO och 10 procent av TCO. 

LO TCO Rättsskydd 

Bildades 1971 

Omsätter omkring 60 miljoner kronor årligen. 

Har 39 anställda 

Är inblandad i var tredje dom från AD. 

Drog in över 180 miljoner kronor i ersättningar till förbund och medlemmar under förra året. 

Har dragit in sammanlagt 12 miljarder kronor i ersättningar sedan starten för 50 år sedan. 

Har handlagt sammanlagt 70 000 ärenden. 

Har varit ombud i cirka 1 000 AD-mål. 

Har varit försvarare i 1 500 brottmål med anknytning till anställning. 

Ska inte gå med vinst. 

Har Therese Guovelin från LO som ordförande i bolagsstyrelsen. 

Källor: Årsredovisning 2021 och Rättsskyddets hemsida. 

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen