Måste jag dra upp på tempot?

2014-12-17 23:00  
Experten Dan Holke, vd LO-TCO Rättsskydd, svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA. Arbetsgivaren har bestämt att vi alla måste öka tempot. Nu har jag blivit varnad och riskerar att bli uppsagd för att jag är långsammare än de andra, fast jag är bara noggrannare. Jag kommer att bli utbränd om jag jobbar snabbare. Vad kan jag göra?

Dan Holke svarar: Utgångspunkten är att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Det är alltså arbetsgivaren som bestämmer vad som ska göras på arbetsplatsen och med vilken kvalité arbetet ska utföras. Det finns naturligtvis inte sällan en konflikt mellan hur snabbt ett arbete ska utföras och med vilken noggrannhet den anställde förmår utföra arbetet. I princip är det dock arbetsgivaren som bestämmer den avvägningen och det är normalt inte möjligt för arbetstagaren att hävda en egen uppfattning. Men om noggrannheten hos arbetstagaren beror på säkerhetsskäl eller på arbetsmiljöskäl så har arbetstagaren ett något större utrymme för egna bedömningar. Ingen behöver utsätta sig själv eller andra för fara på arbetsplatsen.

En arbetsgivare får räkna med att de anställda har olika förmåga att utföra arbetet. Att vissa arbetar snabbare än andra är naturligt och sådana variationer får en arbetsgivare normalt tåla. Men i en arbetstagares allmänna skyldigheter ligger att utföra arbetsuppgifterna i en sådan takt att ett rimligt arbetsmått normalt hinns med under arbetsdagen. En uppsägning pga bristande arbetsprestationer får dock ske först om arbetstagarens arbetsprestationer väsentligt understiger vad arbetsgivaren normalt borde ha kunnat räkna med. Vid en sådan prövning får man undersöka vad andra anställda med motsvarande arbetsuppgifter normalt presterar. Att en arbetstagare presterar påtagligt sämre än snittet är inte saklig grund för uppsägning men det finns en lägsta nivå när prestationen är så dålig att det kan föreligga saklig grund.

Uppsägning av en arbetstagare är dock den sista utvägen när alla andra åtgärder prövats och visat sig inte fungera. Arbetsgivaren måste först försöka hjälpa den anställde att komma upp i ett acceptabelt arbetsresultat genom samtal, utbildning och instruktioner. Arbetsgivaren måste också undersöka möjligheterna att omplacera den anställde till ett arbete där arbetstagaren möjligen kan passa bättre och prestera på en acceptabel nivå. Dessutom måste arbetsgivaren klargöra för den anställde att uppsägning kan komma ifråga om inte en förbättring sker.

Arbetstakten är också en viktig arbetsmiljöfråga. Risken för olyckor och förslitningsskador ökar om arbetstakten skruvas upp. Även den psykiska hälsan kan påverkas negativt av alltför höga krav. I arbetsmiljölagen sägs att Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt av­seende och teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Detta är allmänna målsättningar som anger inriktningen på arbetsmiljöarbetet och vad varje arbetsgivare ska stäva efter att uppnå. Arbetsgivare är också skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med arbetstagarna och deras fackliga organisationer och skyddsombud och i många fall att dokumentera detta arbete skriftligt.

Av frågan framgår inte om det ökande tempot är ett problem för fler anställda eller om det bara är frågeställaren som upplever det så. Om frågeställaren är medlem i en facklig organisation bör den kontaktas och därefter kan den fackliga organisationen påkalla förhandling med arbetsgivaren i frågan. Vid en sådan förhandling kan arbetstempot diskuteras och eventuella åtgärder för att förebygga utbrändhet aktualiseras. Finns det ett skyddsombud på arbetsplatsen bör denne kontaktas. Om arbetstakten riskerar att leda till olyckor eller arbetssjukdom kan även Arbetsmiljöverket kontaktas och de kan vid behov göra en inspektion på arbetsplatsen.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer