Måste vi betala för vården?

2014-09-25 08:59  
Kent Brorsson, chefsjurist Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA), svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA: En av våra anställda har fått diagnosen alkoholberoende och vill åka på behandlingshem, kostnad runt 100 000 kr. Måste vi betala så mycket? Vi är ett litet företag, bara åtta anställda.

Kent Brorsson svarar:

Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar för arbetstagare som till följd av sjukdom har en nedsatt arbetsförmåga. Regler om arbetsgivarens ansvar för rehabilitering av anställda som drabbats av sjukdom finns i 3 kapitlet arbetsmiljölagen och i 30 kapitlet socialförsäkringsbalken (tidigare 22 kapitlet lagen om allmän försäkring). Arbetsmiljöverket har också meddelat särskilda föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar följer också indirekt av arbetsrätten genom att arbetsgivaren måste ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar för att det skall föreligga saklig grund för uppsägning.

Rehabiliteringsansvaret innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att arbetstagaren skall kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. I arbetsgivarens ansvar ingår att vidta de arbetslivs­inriktade åtgärder som kan

genomföras inom eller i anslutning till den egna verksamheten. Det kan handla om åtgärder rörande arbetsinnehåll, arbetsorganisation, arbetsprövning, utbildning och omplacering. Vad som är rimligt att kräva av en arbetsgivare kan bara avgöras efter en prövning av omständig­heterna i det enskilda fallet där såväl arbetstagarens som arbetsgivarens förhållanden vägs in. Rehabiliteringsansvaret gäller bara i förhållande till arbetsgivarens egen verksamhet. Arbetsgivaren behöver således inte vidta åtgärder som syftar till att arbetstagare skall kunna utföra arbete hos en annan arbetsgivare. Dessutom gäller som nämnts att arbetsgivarens ansvar är begränsat till arbetslivsinriktade åtgärder. Detta innebär att medicinsk rehabilitering i princip faller utanför arbetsgivarens ansvarsområde.

Arbetsgivaren skall vidare lämna de uppgifter till Försäkringskassan som behövs för att arbetstagarens behov av rehabilitering skall kunna klarläggas. Arbetstagaren är skyldig att efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen.

I den aktuella frågan har arbetstagaren fått diagnosen alkoholberoende. Det måste förstås så att arbetstagaren har ett alkoholberoende av sjukdomskaraktär. Arbets­givaren har därmed ett rehabiliteringsansvar på det sätt som ovan beskrivits. Detta gäller även på mycket små arbetsplatser. Arbetsgivare med få anställda har dock normalt begränsade möjligheter att erbjuda en anställd andra arbetsuppgifter inom företaget. Även i övrigt kommer omfattningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar att bli beroende av om det är fråga om ett stort eller litet företag och vilka resurser som företaget har för att genomföra rehabiliteringsåtgärder.

AD har i domen 1978 nr 139 uttalat att det kan finnas anledning att göra skillnad mellan ett småföretag och ett stort företag som har betydande resurser för att klara de problem som uppstår på företaget vid alkoholsjukdom. Även i domen 1993 nr 42 gjorde AD bedömningen att rehabiliteringsansvaret påverkades av företagets storlek.

Det framgår inte av frågan vilka problem som uppstått till följd av arbetstagarens alkoholberoende och hur länge problemen pågått. Vård på ett behandlingshem är inte den åtgärd som ligger överst på en rehabiliteringsplan. Det är en långtgående åtgärd som skulle kosta 100?000 kronor för detta småföretag. Därtill kommer att arbetsgivarens rehabili­teringsansvar endast gäller arbetslivsinriktade åtgärder medan medicinsk rehabilitering ligger utanför detta ansvar.  Sammanfattningsvis görs bedömningen att företaget inte är skyldigt att bekosta vård på behandlingshem.

Experterna svarar på dina frågor

Har du något arbetsrättsligt bryderi du grubblar på? Lag & Avtals expertpanel kan ge råd och svar på dina frågor.

Du behöver inte ange ditt namn i tidningen, men redaktionen måste få veta vem du är.

Skicka e-post till redaktionen@lag-avtal.se eller skriv till Lag & Avtal, 106 12 Stockholm.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer