”Myndigheten ställs inför en problematisk situation”

2020-12-21 07:15 Elisabet Örnerborg  
Personalansvarsnämnden vid Lunds universitet beslutade att avskeda forskaren. Hon avskedades den 7 februari 2019, varpå Saco-S genom Sveriges universitetslärare och forskare stämde staten genom Lunds universitet till Arbetsdomstolen. Foto: Emil Langvad/TT

DOMARNA SOM FORMADE ARBETSRÄTTEN. Universitetet hade inga bevis för sina anklagelser om allvarlig oredlighet i forskning, ansåg fackförbundet Sveriges universitetslärare och forskare. Efter att ha gått igenom såväl den avskedade forskarens musstudie som hennes grisstudie ger Arbetsdomstolen förbundet rätt.

Lag & Avtal går igenom årets domar från AD och frågar experter vad konsekvenserna blir av domarna. I denna dom menar Arbetsgivaren att det blir en konflikt mellan förvaltningsrättsliga beslut och Arbetsdomstolens avgörande.

– Domen visar på problemet med ett system där man har ett förvaltningsrättsligt beslut som därefter överprövas av Arbetsdomstolen. Oavsett utgången i AD kvarstår beslutet om att arbetstagaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskningen, säger Arbetsgivarverkets arbetsrättsjurist Carl Durling som var ombud för Lunds universitet.

Bakgrunden till fallet är en musstudie där forskaren hade räknat antalet hela celler av en viss typ i ett visst lager i näthinnan, och i en grisstudie har hon med linjal på en datorbildskärm hade mätt tjockleken av friska delar i ett visst lager i näthinnan. I musstudien hade två andra bedömare fått fram andra mätresultat, och i grisstudien hade en annan bedömare fått fram ett annat resultat. Forskaren anmäldes i augusti 2017 för oredlighet i forskning av en doktorand hon var biträdande handledare för.

Sådan misstänkt oredlighet utreds av en nämnd, som den 15 november 2018 beslutade att det var oredlighet. Personalansvarsnämnden vid Lunds universitet beslutade därpå att avskeda forskaren, Hon avskedades den 7 februari 2019, varpå Saco-S genom Sveriges universitetslärare och forskare stämde staten genom Lunds universitet till Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen ogiltigförklarade avskedandet. Forskaren har därmed rätt till lön från tidpunkten för avskedandet och allmänt skadestånd för det oriktiga avskedandet. Domstolen bestämde det allmänna skadeståndet till 125 000 kronor. Som förlorande part fick staten ersätta Saco-S för rättegångskostnaderna på 251 461 kronor.

Vad får domen för konsekvenser?

– En forskare som gjort sig skyldig till den oredlighet i forskning på det sätt som var aktuellt i målet kan inte vara kvar. Hon köptes ut enligt paragraf 39 i Las, vilket är mycket ovanligt på statens område. Arbetsdomstolens överprövning av förvaltningsrättsliga beslut som myndigheten fattat innebär att myndigheten ställs inför en problematisk situation.

Arbetsdomstolen vare sig kan eller ska undanröja det förvaltningsrättsliga beslutet. Dels ska myndigheten följa det förvaltningsrättsliga beslutet, dels följa Arbetsdomstolens dom. Motsvarande situation kan också uppkomma till exempel vid beslut rörande säkerhetsklassning. Detsamma gäller när arbetsgivaren agerar efter lagakraftvunna brottmålsdomar.

Det vore lämpligt att lagstiftaren gör en översyn för att säkerställa att arbetsgivaren kan agera utifrån förvissningen om att ett förvaltningsrättsligt beslut även håller vid den efterkommande arbetsrättsliga prövningen.

AD ogiltigförklarar avskedande 

Nedan följer hur parterna argumenterade i domstolen.

SACO-S: Universitetet har inga bevis för sina anklagelser om allvarlig oredlighet i forskning. Avskedandet av universitetsläraren ska förklaras ogiltigt och staten ska betala henne 150 000 kronor i allmänt skadestånd och 40 300 kronor i månaden i ekonomiskt skadestånd från avskedandedagen. I andra hand, om domstolen skulle finna att det inte var skäl att avskeda henne men väl för uppsägning, kräver förbundet att hon ska få 40 300 kronor i månaden under uppsägningstiden fram till den 7 juni 2019 och 100 000 kronor i allmänt skadestånd.

STATEN: Det finns laga grund för avskedandet, eller åtminstone saklig grund för uppsägning, redan av den anledningen att Lunds universitet beslutat att den biträdande forskaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning genom att dra slutsatser som saknar stöd i det forskningsmaterial hon använt.

ARBETSDOMSTOLEN: Att forskaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning är inte i sig laga grund för avskedandet eller saklig grund för uppsägning. Lunds universitets beslut innebär inte heller att AD ska utgå från att hon gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

På samma sätt som en brottmålsdom från en allmän domstol inte är bindande i ett efterföljande mål om uppsägning eller avskedande på grund av den i brottmålet beskrivna gärningen är ett myndighetsbeslut inte heller bindande i det efterföljande målet. Därför är det Arbetsdomstolens sak att självständigt pröva om hon gjort sig skyldig till oredlighet i forskning på det sätt staten påstått.

Forskaren har redogjort för hur och varför hon mätt och räknat. Staten har inte ifrågasatt hennes metoder. Metoderna innehåller många felkällor och det kan vara svårt för olika bedömare att få samma mätvärde. Att två andra bedömare i musstudien fått andra värden beror på att de inte bara räknat hela celler som forskaren gjorde. Det är inte utrett att dessa bedömares mätvärden skulle vara mer korrekta. Staten har inte visat att forskaren gjort sig skyldig till påstådd oredlighet i forskning i fråga om musstudien.

På samma sätt har en annan bedömare kommit till andra resultat i grisstudien. Förbundet har lämnat begripliga konkreta exempel på vad det kan bero på. Dessa förklaringar har inte bemötts av staten eller berörts av statens förhörspersoner. Inte heller har ledamöterna i oredlighetsnämnden, såvitt framkommit, forskat på näthinnor eller haft någon tidigare erfarenhet av att bedöma det aktuella lagret i näthinnan.

Det är inte utrett att den andra bedömarens mätvärden varit mer korrekta än forskarens. Staten har inte visat att forskaren gjort sig skyldig till påstådd oredlighet i forskning i fråga om grisstudien. Sammanfattningsvis har staten inte visat att hon gjort sig skyldig till påstådd oredlighet i forskning.

Fler artiklar i serien ”Domarna som formade arbetsrätten”:

Läs mer: ”Tydligt med arbetsgivarens ansvar för psykosocial arbetsmiljö”

Läs mer: ”Det är bra för företag som bedriver teknisk utveckling”

Läs mer: ”Ett osäkert rättsläge har blivit säkert”

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Avskedande

DOM 22/20, 22 april, 2020.

MÅL A 47/19.

PARTER Sveriges universitetslärare och forskare genom Saco-S mot staten genom Lunds universitet.

SAKEN Ogiltigförklarande av avskedande

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen