Offentliga anbud utan sociala krav får uteslutas

2020-03-26 00:00 Erik Sinander  

Det är tillåtet att utesluta en anbudsgivare i en offentlig upphandling som inte ger funktionsnedsatta möjlighet att arbeta.Det fastslår EU-domstolen i en dom rörande en upphandling för det italienska finansdepartementet.

Den italienska offentliga förvaltningens inköpscentral inledde 2016 en offentlig upphandling av ett data­system till det italienska finansdepartementet. Tim SpA var ett av de bolag som lämnade anbud. Bolaget uteslöts dock, eftersom en av de underleverantörer som skulle användas inte uppfyllde bestämmelserna om rätt till arbete för personer med funktionsnedsättning.

Tim SpA väckte talan mot uteslutningsbeslutet och menade att uteslutningen var oberättigad och oproportionerlig.

För att kunna avgöra målet be­hövde den italienska domstolen veta hur upphandlingsdirektivets regler om uteslutning skulle tolkas.

I sina domskäl anförde EU-domstolen vissa allmänna ställningstaganden rörande möjligheten att ställa sociala krav i offentliga upphandlingar. Den möjligheten har, i och med det nya direktivet om offentlig upphandling från 2014, fått en mer framträdande plats jämfört med tidigare. I det nya direktivet uppställs denna möjlighet tillsammans med de principer om likabehandling, öppenhet och proportionalitet som tidigare ansetts vara bärande för offentlig upphandling. Därför, menade EU-domstolen, är möjligheten att ställa sociala krav ”ett grundläggande värde som medlemsstaterna ska iaktta enligt själva orda­lydelsen […] i direktivet”.

Domstolen konstaterade vidare att likabehandlingsprincipen innebär att det inte spelar någon roll om det är anbudslämnaren eller dennes underentreprenörer som inte uppfyllt de sociala krav som uppställts. I den bemärkelsen var den italienska lagen förenlig med EU-rätten.

Däremot kräver den EU-rättsliga proportionalitetsprincipen att en uteslutning av ett anbud står i proportion till den skyldighet som har åsidosatts. I denna del menade EU-domstolen att det var viktigt att beakta att anbudsgivaren inte kunde kontrollera underentreprenören.

Den italienska lagens ovillkorliga uteslutning av alla anbud som inte uppfyller varje socialt krav gick därför för långt. I stället måste varje åsidosättandes allvarlighet bedömas från fall till fall.

Dom ECLI:EU:C:2020:58, dom den 30 januari 2020.Antal domare 5.

Saken Offentlig upphandling.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna