Parterna kan inte kräva att kommissionen lägger fram förslag

2021-09-13 16:11 Erik Sinander  
EU-domstolen i Luxemburg. Foto: Thierry Roge/Isopix/IBL

EU-DOM. Kommissionen är inte skyldig att lägga fram förslag som arbetsmarknadens parter på unionsnivå begär. Det fastslog EU-domstolen i en dom som bekräftar kommissionens tolkning av de fördragsfästa reglerna om social dialog på arbetsrättens område.

Den fackliga federationen på europanivå för statsanställda (EPSU) förlorade även i EU-domstolen i frågan om vilket inflytande som arbetsmarknadens parter ska ha i EU-lagstiftningen.

Tribunalens dom refererades och kommenterades i Lag & Avtal, Makten över EU:s arbetsrätt står på spel.

Rättsfrågan i det målet var huruvida kommissionen var tvungen att lämna ett förslag till rådet för att genomdriva ett avtal som arbetsmarknadens parter på unionsnivå enats om.

Enligt artikel 155 i Fördraget för europeiska unionens funktionssätt (FEUF) har arbetsmarknadens parter på unionsnivå rätt att få avtal rörande arbetsrättsliga frågor genomförda ”genom ett beslut av rådet på förslag av kommissionen” om de undertecknande parterna begär det. Sedan kommissionen vägrat att lägga fram ett förslag om bindande regler för fackligt inflytande för statsanställda väckte EPSU talan mot kommissionens beslut.

Tribunalen, som dömde i första instans, fastslog i sin dom att artikel 155 inte innebar en skyldighet för kommissionen att lägga fram förslag. Inte heller hade kommissionen brustit i sin skyldighet att motivera beslutet. EPSU överklagade tribunalens dom och menade att den var felaktig.

EU-domstolen ogillade EPSU:s överklagande och instämde i allt väsentligt i tribunalens dom. Det står därmed klart att arbetsmarknadens parter på unionsnivå inte har rätt att kräva lagstiftning.

Om domen

Dom: ECLI:EU:C:2021:656 den 2 september 2021.

Mål: C-928/19 P

Parter: EPSU mot Kommissionen

Saken: Dialog mellan arbetsmarknadens parter

Sammansättning: 15 domare

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer