Pensionsstiftelse förlorar EU-tvist värd 100 miljoner pund

2019-12-27 00:00 Erik Sinander  

Det var fel att retroaktivt höja pensionsåldern för kvinnor till 65 år, även om syftet var att uppnå likabehandling mellan könen. Det konstaterar EU-domstolen i en tvist vars utslag kan kosta en engelsk pensionsfond 100 miljoner brittiska pund.

År 1978 skapade det engelska bolaget Safeway Group ett pensionssystem för sina anställda som förvaltades genom en trust (ett slags stiftelse). Enligt pensionssystemet var pensionsåldern 65 år för män och 60 år för kvinnor.

Den 17 maj 1990 fastslog EU-domstolen i domen Barber (C-262/88, EU:C:1990:209) att en sådan könsbaserad pensionsålder var diskriminerande mot män. Domstolen poängterade i den domen att rättsverkningarna av domen bara var framåtsyftande från dagen för domen och att det inte skulle vara möjligt att rikta retroaktiva anspråk som avsåg diskriminerande pensionsåldrar före dagen för domen.

Under tiden fram till dess att en pensionsfond vidtog åtgärder för att säkerställa lika lön för lika arbete skulle den missgynnade gruppen behandlas på samma sätt som den gynnade gruppen (utjämning uppåt). Först när en pensionsfond hade vidtagit åtgärder för att säkerställa lika lön för lika arbete skulle en utjämning nedåt kunna ske genom införande av en gemen­sam pensionsålder. På engelska har denna period kommit att kallas The Barber window.

Safeways pensionssystem meddelade under år 1991 alla personer som var anslutna till systemet att pensionsåldern skulle komma att ändras till 65 år för samtliga arbetstagare till följd av EU-domstolens dom samma år. I maj 1996 antogs ett tilläggsförordnande av systemet som innebar en utjämning nedåt för kvinnorna, eftersom de nu också skulle ha 65 år som pensionsålder i stället för 60 år. Ett sådant retroaktivt beslut var tillåtet enligt stiftelseurkunden som gällde för bolaget och allmänt accepterat enligt engelsk rätt för dylika stiftelser.

Under år 2009 aktualiserades frågan om den retroaktiva ändringen av pensionsåldern var förenlig med EU-rätten. Bolaget Safeway, som finan­sierade stiftelsen, väckte då talan i domstol och yrkade att det skulle fastställas att det retroaktiva beslutet var giltigt. Sju år senare meddelade den nationella domstolen att beslutet var oförenligt med EU-rätten, eftersom det innebar att stiftelsen hade tagit redan intjänade pensionspengar. Domen överklagades till andra instans som beslutade att hänskjuta frågan om beslutets förenlighet med EU-rätten till EU-domstolen.

EU-domstolen konstaterar i sin dom att de åtgärder som Safeways stiftelse vidtog på 1990-talet var ett slags retroaktiv utjämning nedåt av kvinnors pensionsålder. Det innebär att Safeways åtgärder för att införa en jämlik pensionsålder retroaktivt berövade kvinnor de pensionsrättigheter som de redan hade tjänat in. Ett sådant förfarande är i strid med rättssäkerhetsprincipen och artikel 157 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna