DOMSREFERAT

AD rättar Kronofogdens fel

Kronofogden
Kronofogden

AD kommer fram till att ett betalningsföreläggande avseende lönefordran som överlämnade från Kronofogden till AD skulle ha överlämnats till Lunds tingsrätt.

ARBETSDOMSTOLEN

Fakta i målet

Datum: Den 15 februari 2023.

Beslut: 7/23,

Mål: A 11/23

Parter: Burlövs kommunmot mot en privatperson.

Saken: Ansökan om återvinning av utslag; nu fråga om överlämnande till tingsrätt.

Kronofogden hade fått en ansökan om betalningsföreläggande i en arbetstvist från Burlövs kommun. Föreläggandet gällde återbetalande av lön. Kronofogden meddelade ett utslag, men ansökan om återvinning gjordes av personen som skulle betala. Då överlämnade Kronofogdemyndigheten, utan att någon av parterna begärt det, målet till Arbetsdomstolen i stället för till tingsrätt.

Arbetsdomstolen blev uppmärksammad på att kommunen inte fått frågan från Kronofogdemyndigheten om vilken domstol kommunen önskat få målet överlämnat till. Kommunen yrkade då att målet skulle överlämnas till en behörig tingsrätt.

Utgångspunkten är att ett betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister får göras hos Kronofogdemyndigheten trots att tvist om anspråket ska handläggas enligt arbetstvistlagen. Om svaranden bestrider ansökningen ska Kronofogdemyndigheten överlämna målet till en behörig tingsrätt, detsamma gäller vid återvinning av ett mål. Men om det är en arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal, eller sökandens organisation begär att målet överlämnas till Arbetsdomstolen, ska ärendet överlämnas till Arbetsdomstolen. I annat fall ska målet överlämnas till en behörig tingsrätt.

AD konstaterar att i detta fall har Kronofogdemyndigheten inte, såsom den borde ha gjort, frågat kommunen om organisations- och kollektivavtalsförhållandena. Kommunen vill inte föra sin talan i Arbetsdomstolen som första domstol, utan vill att målet överlämnas till tingsrätt.

Vidare menar Arbetsdomstolen att det inte lär förekomma att kommuner är bundna av kollektivavtal som har slutits av en arbetsgivarorganisation eller att en arbetsgivarorganisation i övrigt på grund av kommunernas medlemskap enligt arbetstvistlagen kan föra dessas talan i AD. Därmed ser AD ingen anledning att tillfråga någon organisation.

AD beslutar att det av Kronofogdemyndigheten felaktigt överlämnade målet till AD ska överlämnas till Lunds tingsrätt.