Arbetsrätt

”Bra med insyn i hur båda sidor tänker”

När kunden är en arbetstagare kommer man människan inpå livet. När kunden är ett företag blir det mer professionellt, tycker advokat Stefan Flemström. Foto: Jörgen Appelgren
– Om man bara företräder en sida kan man nog bli lite färgad av den sidans typiska tankesätt, säger Stefan Flemström. Foto: Jörgen Appelgren

Mångsidig. Få advokatbyråer företräder bägge parter. Advokat Stefan Flemström är undantaget som bekräftar regeln. – Jag har aldrig övervägt att välja sida, säger han.

Publicerad

Advokat Stefan Flemström vid Advance advokatbyrå ser ingen orsak att jobba med bara arbetsgivarparten.

– Om man bara företräder en sida kan man nog bli lite färgad av den sidans typiska tankesätt. Det tillför väldigt mycket att ha insyn i hur båda sidor tänker, säger han.

Han anser att det finns ett mönster i olika frågor som blir tydligt när man jobbar med båda parter. Man lär sig hur den andra parten resonerar i förhandlingsfrågor, ekonomiska frågor och i risktagande.

Överlag ser Stefan Flemström ingen generell jävsproblematik i att representera båda parter. Däremot har han ibland tvingats tacka nej till en klient på grund av jäv.

– Jävsbedömning får man göra i varje enskilt fall. Men juridiken är densamma och uppdraget detsamma: att bistå klienten så gott man kan, oberoende av om kunden är ett företag eller en anställd.

Han tror att förklaringen till att många byråer väljer att företräda bara arbetsgivarparten är att det är mer lukrativt.

– Men jag ser ingen anledning till att tacka nej till berikande ärenden och erfarenheter, säger han.

De flesta arbetstagare kontaktar honom när de står inför att bli uppsagda, har fått erbjudande om att sluta eller redan blivit uppsagda eller avskedade. För en arbetstagare räcker det vanligtvis med en kortare rådgivning om den grundläggande juridiken eller en bedömning av till exempel ett avslutsavtals rimlighet.

Att vara ombud för en privatperson innebär att komma människan inpå livet. Känslorna blir starka när en persons framtid står på spel eller när grundtryggheten krossats. Stefan Flemström får höra berättelser om sömnsvårigheter och slitningar i familjelivet.

– Ett aktiebolag däremot sover inte illa, det sover inte alls, säger han.

Utgångsläget för en arbets­tagare är ofta sämre eftersom privatpersonen har sämre kunskaper och mindre ekonomiska resurser. Men det kan också innebära något positivt, enligt Stefan Flemström. Privatpersoner är mycket mer öppna för olika avtalslösningar. Hans upplevelse är att personen, åtminstone när situationen har lugnat ner sig något, ofta är ganska kreativ i sitt tänkande. En arbetsgivare har sällan tvisten så nära inpå sig och kan då vara mer rigid i sitt tänkande.

Även om de flesta ärenden slutar i förlikning händer det att även arbetstagare vill driva ärendet vidare.

– Då lägger jag mycket krut på att förklara innebörden av en process, vilka riskerna är och vad de medför. Om de förstår informationen, så respekterar jag deras vilja, säger han.

Tvisterna är oftast mycket tyngre att driva för en privatperson än för en arbetsgivare.

– Men man gör nytta på ett personligt plan när man har lyckats hjälpa en arbetstagare, säger Stefan Flemström.

Utgångsläget är mer professionellt när han företräder arbetsgivare. Dels för att kunskapsnivån är högre, dels för att ärendena är mer omfattande. Som advokat blir han oftast kontaktad först när facket kallat till förhandlingar eller företaget har blivit stämt.

– Det är roligt att jobba med en part som har kunskap och förståelse för förslag på olika avtalslösningar och resurser att genomföra dem. Det är tillfredsställande på ett professionellt plan, säger Stefan Flemström.

Advance advokatbyrå har flest arbetstagarklienter. De och arbets­givarna står dock för ungefär lika mycket av intäkterna. Stefan Flemström har en rabatterad taxa för privatpersoner och han är också ibland ombud för personer enligt rättshjälpslagen.

”Jag ser ingen anledning till att tacka nej till berikande ärenden och erfarenheter.”