Arbetsrätt

Gäller kollektivavtalet utomlands?

Experten Dan Holke, vd LO-TCO Rättsskydd, svarar på expertfrågor i arbetsrättstidningen Lag & Avtal. Foto: Jörgen Appelgren
Experten Dan Holke, vd LO-TCO Rättsskydd, svarar på expertfrågor i arbetsrättstidningen Lag & Avtal. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA. ”Min arbetsgivare skickar mig på utlandsuppdrag i vår. Nu undrar jag om mitt svenska kollektivavtal gäller utomlands?”

Utgångspunkten är att svenska kollektivavtal inte reglerar arbete utanför Sverige. Normalt utgår man därför ifrån att parterna i avtalet uttryckligen reglerar om de avser att ett kollektivavtal ska gälla för arbete utomlands. Undan­tag från den principen kan gälla om arbetet bara tillfälligtvis utförs utomlands, till exempel en kortare tjänsteresa. Bakgrunden till det är att man ansett att ”svenska kollektivavtal”, det vill säga kollektivavtal träffade mellan en svensk arbetsgivarorganisation och en svensk facklig organisation, normalt bara är avsett att reglera arbete inom landet. En annan sak är att villkoren i kollektivavtalet kan fylla ut ditt enskilda anställningsavtal i de delar som inte reglerats särskilt.

När arbete ska utföras i ett annat land uppstår en rad särskilda frågor som kan behöva regleras och som parterna inte har haft för avsikt att reglera i det svenska avtalet. Det är också svårt att reglera sådana frågor på en kollektiv nivå, eftersom förhållandena kan skilja sig kraftigt åt beroende på i vilket land arbetet ska utföras.

En annan principiell fråga för den fackliga sidan är att man anser att det är de fackliga organisationerna i det land där arbetet utförs som ska teckna kollektivavtal och sätta nivåerna. I annat fall kan kollektivavtal tecknade i länder med låga löner och låg nivå på anställningsvillkoren användas för att underminera de nivåer som gäller i det land där arbetet utförs. Inom Norden finns det i vissa branscher, framför allt inom byggsektorn, överenskommelser mellan de nordiska fackliga organisationerna om hur man ska hantera gränsöverskridande situationer så att exempelvis svenska kollektivavtal inte ska kunna tillämpas i Norge, där nivåerna under de senaste åren legat betydligt högre.

Som nämnts uppstår det dock ett antal frågor vid utlandsarbete som behöver regleras. Det är därför viktigt att man inför ett utlandsuppdrag träffar en skriftlig överenskommelse om vad som ska gälla. Att så ska ske framgår uttryckligen av vissa kollektivavtal, men även utan en sådan reglering är det viktigt att så sker.

Eftersom det svenska kollektivavtalet normalt inte är tillämpligt alls på utlandsarbetet så måste alla löne- och anställningsvillkor, med mera, regleras. Det kan i viss utsträckning ske genom hänvisningar till det vanliga svenska kollektivavtalet. Men i vissa avseenden uppstår särskilda problem som måste hanteras. Försäkringsfrågor, bostadsfrågan, om arbetsgivaren ersätter hemresor och i så fall hur ofta, barnomsorgsfrågor och skolfrågor ifall hela familjen ska flytta med, liksom pensionsfrågor, är sådant som kan behöva regleras och som kräver en ordentlig analys. Tänk också på vem som är din formella arbetsgivare under utlandsarbetet, det svenska bolaget eller ett dotterbolag registrerat i arbetslandet. Det är ofta avgörande för vilka regler som kommer att gälla.

PTK ger sedan många år tillbaka ut en handbok om utlandsarbete som riktar sig till privatanställda tjänstemän. Där finns många goda tips om vad man ska tänka på inför ett utlandsuppdrag. Handboken finns på www.ptk.se.

Det är också klokt att prata med en facklig representant eller att fråga en kollega som har erfarenhet av utlandsarbete om vad som behöver regleras.