Arbetsrätt

JO kritiserar domare för bristande handläggning

En avskedad man ville behålla sin anställning tills tvisten var avgjord. Men domstolen – Stockholms tingsrätt – hörde inte av sig. JO kritiserar nu en domare för bristande handläggning.

Publicerad

Den 10 september 2012 begärde mannen att avskedandet skulle upphävas till dess att målet avgjorts. Den möjligheten finns enligt LAS.

Mannen skrev till tingsrätten, men efter fyra månader hade han ännu inte fått något svar.

Tvister som handlar om uppsägningar eller avskedanden, om de är giltiga, ska handläggas skyndsamt. Det är lagen om anställningsskydd, LAS, tydlig med. Dessutom ska interimistiska yrkanden ges särskild förtur.

Ärendet granskades av Justitieombudsmannen (JO), som nu ger kritik för bristande handläggning. En anställning upphör inte omedelbart vid en tvist. Anställningens giltighet måste först prövas. JO-kritiken riktas mot en rådman vid tingsrätten.

Om beslutet

Paragraf 34, andra stycket: En anställning upphör inte till följd av en uppsägning vid tvist om anställningens giltighet, förrän tvisten slutligen avgjorts.

Paragraf 35, första stycket: En domstol på yrkande av en arbetstagare kan besluta att ett avskedande är ogiltigt. Domstolen kan besluta att anställningen, trots avskedandet, ska bestå tills tvisten slutligt har avgjorts.

Paragraf 43: Tvister om giltigheten av uppsägningar eller avskedande ska handläggas skyndsamt.

Paragraf 34 och 35: Interimistiska yrkanden ska handläggas med särskild förtur.

 

Interimistiskt yrkande:

  • Ett yrkande där man vill få ett beslut om vad som ska gälla fram till dess att frågan slutligt avgörs av domstol.

 

  • Diarienummer 478-2013