Arbetsrätt

ST tar strid för stoppad bisyssla

Foto: Vidar Ruud/TT
Foto: Vidar Ruud/TT

Länsstyrelsen i Dalarna har satt stopp för en medarbetares inventeringar av naturen på hans fritid. Nu går fackförbundet ST till Arbetsdomstolen för att upphäva förbudet av bisysslan.

Publicerad

Det var den 18 april som Länsstyrelsen i Dalarna beslutade att medarbetaren Sebastian Kirppu skulle upphöra med sina skogsinventeringar och granskningar av avverkningsanmälningar. Motiveringen var att de stred mot bisyssleförbudet i lagen om offentlig anställning.

Länsstyrelsen bedömer att Sebastian Kirppus bisysslor ”medför stor risk för bristande förtroende inte bara för honom i tjänstemannarollen utan även för övriga tjänstemän på myndigheten i arbetet kring skyddad natur. Det gör sammantaget att risken är stor för förtroendeskada samt ifrågasättande av arbetsgivarens opartiskhet”.

Sebastian Kirppu har varit anställd på länsstyrelsen sedan 2004 och är en välkänd debattör och flitigt anlitad föreläsare i miljöfrågor.

Han är skogsbiolog och beskrivs av ST som mycket kunnig på att artbestämma olika mossor, lavar, svampar och fåglar varav ett flertal artgrupper är hotade och/eller rödlistade. Han har många gånger uttalat sig i media i miljöfrågor vilket har kritiserats av arbetsgivaren genom åren.

ST anser att få andra än Sebastian Kirppu har kompetensen och engagemanget som krävs för att inventera skog, skriva inventeringsrapporter och granska avverkningsanmälningar. Skulle han fråntas detta ”finns det risk för att höga naturvärden går för alltid förlorade”.

ST poängterar att det inte finns några beröringspunkter mellan medarbetarens fritidssysslor och hans arbetsuppgifter. Och beröringspunkterna med länsstyrelsens verksamhetsområde anses ”ytterst marginella”.

ST yrkar att Arbetsdomstolen upphäver länsstyrelsens beslut om att förbjuda bisysslan och att det aktuella beslutet inte ska gälla i avvaktan på dom i AD.