Ägaren skulle stoppat trucken

Att använda truck för att flytta en tung glaslåda var ingen bra idé. När lådan välte skadades en anställd. Företagets ägare var oaktsamma genom att inte förbjuda truckanvändningen.

Hösten 2007 fick två av IB-Ölands Glas AB anställda i uppdrag att flytta en 850 kilo tung låda med glas från ett förråd till verkstaden. De anställda bestämde sig för att använda en truck för transporten. Den ene av dem stod på truckens gaffel och höll i lådan. Men lådan välte ändå. Han fick benen i kläm och skadade sin högra fot och vrist samt sitt vänstra knä.

Åklagaren: Företagets två ägare åsidosatte sina skyldigheter. Olyckan berodde på att de lät de två anställda använda trucken trots att ingen av dem hade dokumenterade kunskaper om hur man gjorde det på ett säkert sätt.

Riskerna med truckanvändningen borde ha undersökts. Det borde ha funnits skriftliga instruktioner. Företaget åtalades för arbetsmiljöbrott och ska betala 250 000 kronor i företagsbot.

Företaget: Ägarna var inte oaktsamma. Den som körde trucken hade muntligt tillstånd till det och arbetet var inte anmärkningsvärt riskfyllt. Företagsboten ska åtminstone jämkas till 0 kronor.

Kalmar tingsrätt: Arbetet var så riskfyllt att det var nödvändigt med skriftliga instruktioner. Företaget levde heller inte upp till de särskilda reglerna för truckanvändning.

De som använde trucken saknade dokumenterade kunskaper om hur den skulle hanteras på ett säkert sätt. De anställda skulle ha forslat glaslådan på ett annat sätt om de vetat om riskerna.

Domslut: Företaget ska betala 250 000 kronor i företagsbot.

Företaget: Det finns en övertro på skriftliga instruktioner. I ett litet företag som detta med cirka tio anställda är inte kravet på skriftlighet rimligt. Dessutom tog inte tingsrätten ställning till om olyckan hade något samband med att det saknades skriftliga instruktioner och tillstånd.

De anställda brydde inte sig om de muntliga instruktioner som fanns och att den ene av dem insåg att deras sätt att flytta glaslådan var riskfyllt. Om de i stället hade följt företagets rutiner, hade olyckan aldrig inträffat.

Tingsrätten borde ha vägt in företagets risk att få betala skadestånd till den skadade.

Göta hovrätt: Företaget får inte prövningstillstånd.

Ann Norrby

Fråga experterna