Anställningsskydd Var det rätt att avskeda en enhetschef hos kommunen på grund av hans handlande i samband med en offentlig upphandling?

Publicerad Uppdaterad


Bakgrund: En man var anställd som enhetschef i kommunen. Under 2002 bestämde kommunen sig för att bygga om och bygga till skidstadion i Östersund. Stöd beviljades ur EGs regionala fond till projektet.
Mannen beredde ärendet för upphandling. I november 2003 avskedade kommunen honom eftersom kommunen menade att han brutit mot reglerna om offentlig upphandling.
Ingenjörsförbundet yrkar att avskedandet ska ogiltigförklaras och att kommunen ska betala 120 000 kronor i allmänt skadestånd till mannen. Han har handlat lagligt och inte varit illojal. Kommunen har inte heller lidit någon skada. Han har inte åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren och det har därför inte funnits grund för att avskeda honom.
Kommunen bestrider.
Tjänstemannen har på ett flagrant sätt brutit mot lagen om offentlig upphandling. Han har prövat ett sidoanbud felaktigt. Han har fortsatt att förhandla med endast en anbudsgivare trots att förutsättningarna förändrats. Han har inte gett övriga anbudsgivare möjlighet att lämna anbud utifrån de ändrade förutsättningarna.
Kommunen har genom hans agerande drabbats av en ekonomisk skada på grund av att dels entreprenaden fördyrats med 600 000 kronor, dels att EG-stödet minskats med drygt 620 000 kronor.
Tjänstemannens handläggning har också inneburit att förtroendet för kommunen skadats.
Kommunen har tappat förtroendet för honom.
Domskäl: Arbetsdomstolen finner att, även om mannens förfarande i samband med upphandlingen i vissa delar kan kritiseras, så kan han inte anses ha grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.
Det är inte visat att kommunen lidit skada på grund av att han skulle ha fördyrat entreprenaden. Det är inte heller visat att minskningen av EG-stödet berodde på hans handlande.
Det har inte funnits skäl för att avskeda eller säga upp honom.
Domslut: AD ogiltigförklarar avskedandet. Kommunen ska betala 100 000 kronor i allmänt skadestånd till honom. Domen var enhällig.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →