DOMSREFERAT

Anställningstidpunkt är inte en diskrimineringsgrund

Det är inte åldersdiskriminering att tillämpa olika bestämmelser för anställda beroende på när de har anställts. Det fastslog EU-domstolen i ett mål rörande domare och åklagare i Rumänien.

Fakta i målet

Avgörande: 20 oktober 2022

Dom: ECLI:EU:C:2022:811, 20 okt, 2022.

Mål: C-301/21.PARTER Curtea de Apel Alba Iulia m.fl. mot YF m.fl.

Saken: Diskriminering.

Sammansättning: 3 domare.

Rumänska domare och åklagare som anställts före den 1 januari 2010 har, till följd av en lagändring, bättre anställningsvillkor i form av bland annat högre lön än de som anställts därefter.

Flera yngre åklagare och domare menade att förfarandet var åldersdiskriminerande. Efter att domstolstvist om den saken uppstått beslutade en rumänsk domstol att fråga EU-domstolen om förfarandet var diskriminerande enligt EU-rätten och om den rumänska treåriga preskriptionstiden i så fall var för kort.

EU-domstolen konstaterade inledningsvis att det inte är fråga om åldersdiskriminering, eftersom skillnaden uteslutande berodde på när domarna och åklagarna anställdes oavsett hur gamla de var vid tillfället.

Vidare fastslog EU-domstolen att de diskrimineringsgrunder som kommer till uttryck i arbetslivsdirektivet (2000/78) är uttömmande. Eftersom det därmed inte finns någon EU-rättslig grund för att det skulle vara diskriminering att särbehandla mer nyanställda domare och åklagare på det sätt som görs i Rumänien så ansåg inte EU-domstolen att det fanns någon grund för att pröva de rumänska preskriptionsreglerna.