DOMSREFERAT

Arbetstagarinflytande får inte minska vid ombildning

När ett nationellt bolag ombildas till ett SE-bolag får inte det innebära att arbetstagarinflytande minskar. Det fastslog EU-domstolen i ett storkammaravgörande rörande det tyska mjukvaruföretaget SAP.

Fakta i målet

Avgörande: 18 okt, 2022

Dom: ECLI:EU:C:2022: 800.

Mål: C-677/20.

Parter: IG Metall och ver.di mot SAP m.fl.

Saken: Medbestämmanderätt.

Sammansättning: 15 domare.

Europabolag, eller SE-bolag efter den latinska benämningen Societas Europaea, är en särskild EU-rättslig bolagsform som är mindre beroende av nationell rätt än vad till exempel aktiebolag är. År 2014 ombildades mjukvaruföretaget SAP från tyskt aktiebolag till SE-bolag. Innan ombildningen hade de tyska fackföreningarna rätt att utse fler arbetstagarrepresentanter till bolagets tillsynsråd än vad de hade efter ombildningen.

Fackföreningarna menade att detta var i strid med reglerna för SE-bolag och väckte talan mot SAP i tysk domstol. I de två första instanserna förlorade fackföreningarna, men målet överklagades till Tysklands högsta arbetsdomstol, Bundesarbeitsgericht, som beslutade att fråga EU-domstolen om hur reglerna skulle tolkas.

EU-domstolen konstaterade i sin dom att direktivet som reglerar arbetstagarinflytande inte fullt ut harmoniserar hur sådant inflytande ska gå till.

Bakgrunden till det var att arbetstagarinflytande regleras mycket olika i de olika medlemsstaterna. Direktivet föreskriver emellertid att arbetstagarinflytande efter en omvandling till SE-bolag ska vara på åtminstone samma nivå som före ombildningen. I sin dom konstaterade EU-domstolen att de nationella regler som gällde för bolaget före omvandlingen är vad som ska jämföras med. Om arbetstagarinflytandet efter ombildningen är sämre än vad det annars skulle vara är det oförenligt med EU-rätten.