Bloggande polis gjorde rätt

Det var fel att avskeda en polisman som bloggat om polislivet under en FN-tjänstgöring, anser Arbetsdomstolen. Han utnyttjade bara sin grundlagsskyddade yttrandefrihet.

Polismannen avskedades när det kom fram att han under en utlandstjänstgöring startat en blogg under pseudonymen ”Farbror Blå”. Där berättade han i jagform olika historier från polisvärlden, en del historier hade sexistiska inslag.

Bloggen stängdes ner efter att innehållet i den uppmärksammats av kvällspressen. När det kom fram vem som stod bakom bloggen kallades polismannen hem. Han avskedades kort därefter.

Polisförbundet: Det har inte ens funnits grund för uppsägning eftersom polismannen genom bloggandet bara utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. Staten har heller inte försökt omplacera honom och några samarbetsproblem har inte visat sig. Polismannen ska även få ersättning för den inkomstförlust han drabbats av eftersom han sjukskrevs som en följd av arbetsgivarens agerande i samband med avskedandet.

Arbetsgivarparterna: Det fanns skäl att avsluta anställningen redan på grund av att polismannen skrivit och publicerat inläggen på bloggen. Den människosyn polismannen förmedlat är inte förenlig med polisens värdegrunder. Polisens anseende har skadats.

Bloggen har också varit kränkande för polismannens chefer och kolleger. Till följd av publiceringen har det även uppkommit sådana samarbetssvårigheter att det funnits skäl att avsluta anställningen. Samarbetsproblemen har gjort det svårt att hitta arbetsuppgifter till mannen.

Polismannen har gjort sig skyldig till grov tjänstetjänsteföreteelse. Han har brutit mot polisförordningens bestämmelser om hur poliser ska uppträda i arbetet, alternativt mot anställningsavtalets lojalitetsplikt.

Han har även brutit mot regeringsformens bestämmelse om att de som arbetar inom den offentliga förvaltningen ska beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och objektivitet.

Arbetsdomstolen: Om ett statligt anställd, som använt sin yttrandefrihet, ska bli av med jobbet på grund av samarbetssvårigheter ställs särskilt höga krav på skälen. Samarbetssvårigheterna måste också vara allvarliga. En myndighet bör dock kunna ingripa mot en anställd som inte skött sina arbetsuppgifter på ett riktigt sätt.

Bloggen beskriver bland annat brottsliga förfaranden eller i vart fall tjänsteförseelser av polisen. Om polismannens användande av yttrandefriheten lett till förtroendeförlust, förlorat anseende, upprördhet och känslor av kränkning bland allmänheten och statsanställda så får staten tåla det. Det kan inte läggas till grund för att avsluta hans anställning.

Polismannen har inte haft någon utpräglad förtroendeställning. Han har låtit en fiktiv karaktär komma till tals i bloggen och har inte uttryckt några åsikter i eget namn. Det är klarlagt att polismannen inte skrivit inläggen i tjänsten. Han har heller inte låtit det framstå som det.

Utredningen ger heller inget stöd för att polismannen i sitt arbete som polis skulle ha brutit mot bestämmelserna i regeringsformen eller i polisförordningen. Inte heller har det framkommit att han skulle ha haft allvarliga samarbetssvårigheter.

Domslut: Arbetsdomstolen ogiltigförklarar avskedandet. Rikspolisstyrelsen ska betala 125?000 kronor i allmänt skadestånd till polismannen. En av domstolens ledamöter, Claes Frankhammar, anser att skadeståndet ska vara endast 50?000 kronor därför att polismannen själv medverkat till att han blivit avskedad och därför att det han gjort skadat hela polisväsendet.

Polismannen får även ekonomiskt skadestånd. Där­emot får han ingen ersättning för sin inkomstförlust under sjukskrivningstiden. Domstolen kan inte se något adekvat orsakssamband mellan statens agerande och arbetsförmågan.

Läs hela domen här 

Expertens kommentar

Carl Gustaf Spangenberg, universitetslektor vid juridiska fakulteten i Uppsala:

En viktig poäng i Arbetsdomstolens dom är att yttrandefriheten gäller även när yttranden leder till upprördhet och känslor av kränkning.

Den är något man ”måste tåla”, som domstolen skriver. Yttrandefriheten har en kostnad. Om den bara ska omfatta det vi gillar så blir den meningslös. För välartade, konstruktiva och positiva yttranden behövs ju ingen yttrandefrihet.

Parternas kommentar:

Mathias Berg, arbetsrätts­jurist, Rikspolisstyrelsen:

Genom domen har Arbetsdomstolen tydliggjort att lagens bestämmelser om avskedande inte i någon del utgör sådan lag som enligt regeringsformen får inskränka yttrandefriheten.

Därmed får en anställning hos Polisen enligt domstolen inte avslutas även om yttrandena medför ”förtroendeförlust, förlorat anseende eller upprördhet och känslor av kränkning bland allmänheten och statsanställda”. Detta tydliggjorda rättsläge har naturligtvis Polisen som helhet att förhålla sig till i sitt fortsatta arbete med etik, bemötande och värdegrund.

Annett Olofsson, förbunds­jurist, LO-TCO Rättsskydd:

Det är mycket glädjande att Arbetsdomstolen så tydligt slår fast att yttrandefriheten väger tyngst i detta fall.

Arbetsdomstolen har genom domen klargjort att utrymmet för att ingripa mot offentliganställda på grund av att de nyttjat sina grundlagsskyddade friheter är mycket litet. Arbetsdomstolen säger att i den mån användningen av yttrandefriheten lett till förtroendeförlust, förlorat anseende samt upprördhet och känslor av kränkning så får staten tåla det. Detta är ett välkommet klargörande.

Lena Gunnars

Fråga experterna