DOMSREFERAT

Delägare bedöms inte som anställd

AD ändrar tingsrättens dom om en delägare ska ses som anställd eller inte. Den uppsagda var inte anställd då han omfattats av undantaget för företagsledare.

Fakta i målet

Avgörande: 26 april 2023

Dom 24/23,

Mål B 92/22

Saken: Las

Parter: Städpoolen Scandinavia AB i Älta mot en uppsagd delägare

Företaget Städpoolen Scandinavia AB i Älta hade överklagat en dom från tingsrätten som innebar att en uppsagd delägare bedömdes som anställd. Bakgrunden är att en person anställdes i städföretaget 1997. Hon blev sedan delägare och ingick i företagsledningen. 2021 sades hon upp av personliga skäl.

Tingsrätten bedömde att hon omfattades av anställningsskyddslagens företagarundantag. Rätten biföll den uppsagdas begäran om att uppsägningen var ogiltig. Dessutom beviljade rätten allmänt och ekonomiskt skadestånd.

Bolaget: Överklagade till Arbetsdomstolen och yrkade att domstolen skulle avvisa delägarens talan, och att den uppsagda skulle betala bolagets rättegångskostnader.

Tvisten handlar om huruvida delägaren ska betraktas som företagsledande enligt andra stycket paragraf 1 i anställningsskyddslagen, eller om hon omfattades av lagen vid tidpunkten för uppsägningen.

Arbetsdomstolen: Storleken på bolaget har betydelse. Städpoolen hade 45 anställda, praxis i tidigare domar är att bolag av den relativt lilla storleken inte kan ha två företagsledande personer (AD nr 60, 1979).

Dock finns det senare domar som innebär att delägare bedömts som företagsledande. För det faktum att den uppsagda ska betraktas som företagsledare talar att hon ägde 50 procent av aktierna. Även om den andre delägaren agerade som VD medan hon fortsatte med sina vanliga arbetsuppgifter talar aktieinnehavet ”med styrka” för att hon haft inflytande över bolagets styrning. Hon hade också ansvar för den dagliga styrningen och för bolagets ekonomi.

De båda delägarna är oense om den uppsagdas möjlighet att styra bolaget.

Domslut: Tingsrättens dom ändras. Den uppsagda har omfattats av undantaget för företagsledare i anställningslagen. Yrkandet om ogiltigförklaring av uppsägningen samt skadestånd avslås. Hon ska ersätta bolaget för rättegångskostnader i tingsrätten, 320 000 kronor samt i AD, 161 000 kronor.

Domen är enhällig.