DOMSREFERAT

Deltidsdirektivet förbjuder fasta övertidströsklar

En tysk domstol frågade EU-domstolen hur dessa regler skulle tillämpas på kollektivavtalade regler om övertidsersättning för piloter

Det är svårare för en pilot som jobbar deltid att nå upp till fasta övertidströsklar jämfört med en pilot som jobbar heltid. Sådana tröskelvärden är därför diskriminerande. Det fastslog EU-domstolen i en dom rörande piloter som arbetade för Lufthansa i Tyskland.

EU-DOMSTOLEN

Fakta i målet

AVGÖRANDE: 19 oktober 2023

DOM: ECLI:EU:C:2023:789 

MÅL: C-660/20.

PARTER: MK mot Lufthansa Cityline GmbH.

SAKEN: Deltidsarbete.

SAMMANSÄTTNING: 5 domare.

Det är svårare för en pilot som jobbar deltid att nå upp till fasta övertidströsklar jämfört med en pilot som jobbar heltid. Sådana tröskelvärden är därför diskriminerande. Det fastslog EU-domstolen i en dom rörande piloter som arbetade för Lufthansa i Tyskland.

EU-reglerna om deltidsarbete förbjuder diskriminering av deltidsanställda. Olikbehandling av deltids- och heltidsanställda kan emellertid legitimeras om det finns objektiva skäl för det.

Läs Erik Sinanders kommentar: Två viktiga domar om diskriminering

En tysk domstol frågade EU-domstolen hur dessa regler skulle tillämpas på kollektivavtalade regler om övertidsersättning för piloter. För att övertidsersättning skulle utgå krävdes att ett visst antal timmar arbetades. Detta tröskelvärde var oberoende av om piloterna arbetade hel- eller deltid.

En deltidsarbetande pilot menade i den tyska processen att övertidsreglerna var diskriminerande mot deltidsarbetande eftersom det var svårare att nå upp till tröskelvärdet när grundarbetstiden var lägre. Som skäl för användandet av övertidsreglerna anfördes i den nationella processen att olikbehandlingen var berättigad eftersom det syftade till att upprätthålla flygsäkerhet genom att undvika ett överutnyttjande av heltidsarbetande piloter.

EU-domstolen konstaterade inledningsvis i sin dom att de tyska övertidsersättningsreglerna är till nackdel för deltidsarbetande eftersom de måste arbeta mer övertid för att få ersättning än vad en heltidsarbetande behöver göra.

Kunde det då finnas ”objektiva skäl” för denna särbehandling på grund av flygsäkerhet?

EU-domstolen konstaterade i denna fråga att objektiva skäl förutsätter att det är fråga om tillgodoseende av ett verkligt behov och att olikbehandlingen är nödvändig och proportionerlig för att ändamålet ska uppnås.

I det aktuella målet menade EU-domstolen att det inte var tydligt motiverat att olikbehandlingen hade med flygsäkerhet att göra och att det saknades vetenskapliga rön för att det skulle vara värre om en heltidsarbetande arbetar övertid. Oavsett kan sådana generella och fasta tröskelvärden inte ta hänsyn till de individuella behov i form av icke-arbetsrelaterade skyldigheter som kan ligga till grund för varför någon arbetar deltid.

Fasta tröskelvärden som krav för att få övertidsersättning är följaktligen inte förenligt med EU-rättens förbud mot diskriminering av deltidsarbetstagare.