ABF diskriminerade inte två kvinnor när en man fick en högre tjänst

ABF diskriminerade inte två kvinnor när en högre tjänst gick till en man som hade kortare utbildning och arbetserfarenhet än kvinnorna.

Handelsanställdas förbund hade stämt Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, och Fremia för att ha diskriminerat två kvinnor som är medlemmar i förbundet och som jobbar på ABF.

Förbundet yrkar för den ena medlemmen 100 000 kronor i diskrimineringsersättning och 50 000 kronor i allmänt skadestånd. För den andra medlemmen yrkar förbundet på diskrimineringsersättning på 100 000 kronor. Arbetsgivarsidan bestrider yrkandena.

Bakgrunden är att ABF internt utlyste en tjänst som teamekonom och de båda kvinnorna sökte tjänsten. Men ABF tillsatte tjänsten med en man.

Förbundet: De två kvinnorna har längre relevant utbildning än mannen och att de också har längre relevant arbetserfarenhet. Rekryteringen och tillsättningen av tjänsten har samband med medlemmarnas könstillhörighet. Det är diskriminering.

För den ena kvinnan hänger det också samman med att hon tidigare varit föräldraledig och ABF har brutit mot föräldraledighetslagen.

ABF har brustit i rekryteringen och att de kvinnliga sökandena därigenom inte fått möjlighet att diskutera deras personliga lämpligheter för tjänsten. Det hölls inga anställningsintervjuer och arbetsgivaren tog inga referenser.

Arbetsgivarsidan: Det är skillnad i tjänsterna mellan teamekonom och som ekonomiassistent, vilket alla tre sökande var vid tillfället för rekryteringen

Teamekonomen måste självständigt kunna utreda, analysera och utvärdera situationer. Det ställs krav på nytänkande och man ska kunna lösa arbetsuppgifterna på sätt som inte är i förväg givna. Även om de två kvinnorna var utbildade civilekonomer medan mannen hade en kortare yrkesutbildning som redovisningsekonom var mannens utbildning mer ändamålsenlig i förhållande till arbetsuppgifterna. Mannens utbildning var dessutom färsk.

För rekryteringen tillsattes en rekryteringsgrupp med personer som i varierande utsträckning hade jobbat tillsammans med de tre sökande. Därmed var det inte nödvändigt med referenser eller anställningsintervjuer.

Mannen har fått beröm och uppvisade personliga färdigheter som gjorde honom mer lämpad som teamekonom, bland annat med en ekonomisk helhetssyn, förmåga att agera proaktivt och att snabbt sätta sig in i nya rutiner. De sökandes kön spelade ingen roll.

Angående föräldraledigheten handlade diskussionerna om denna om ledigheten som en tidsmässig referenspunkt: Att kvinnan levererade sämre efter föräldraledigheten, inte som en orsak av den.

Arbetsdomstolen: Parterna är eniga om att kvinnorna i diskrimineringslagens mening missgynnats då de inte fick tjänsten. Men oenighet råder om huruvida missgynnandet har skett på grund av kön och föräldraledighet.

De två kvinnorna uppfyller kriterierna för tjänsten som teamekonom när det gäller utbildning, arbetserfarenhet och personlig lämplighet.

Det finns anledning att anta att de två kvinnorna blivit diskriminerande på grund av deras kön. Därmed måste arbetsgivarsidan visa att sådan diskriminering inte förekommit.

Man inte kan godta subjektiva bedömningskriterier.

Rekryteringsgruppen har kommit fram till att mannen var mer lämpad för tjänsten utifrån att gruppen bedömt honom som mer analytiskt, mer proaktiv och att han hade en större ekonomisk helhetsbild. Dokumentation visar att det var en bedömning som skedde under själva rekryteringsprocessen. Det handlar inte om en efterhandskonstruktion.

När det gäller missgynnande på grund av föräldraledighet hänvisar AD till samma bevisning och att ABF visat att tillsättandet av tjänsten inte hade ett samband med att en av kvinnorna varit föräldraledig.

Domslut: Förbundets talan avslås. Förbundet ska ersätta Fremias rättegångskostnader med 75 000 kronor och ABF:s rättegångskostnader med 93 750 kronor.

En ledamot var oenig och menade att arbetsgivarsidan inte lyckats bevisa att missgynnande på grund av kön eller föräldraledighet inte har förekommit. Ledamoten pekar på att rekryteringsprocessen varit för begränsad. När det handlar om personlig lämplighet borde rekryteringsgruppen inhämtat information från personer utanför den egna gruppen: Genom intervjuer med de sökande eller genom samtal med andra internt på ABF.

 

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen