AD ändrar mellandom om preskription

En läkare förlorade rätten till talan på grund av preskription enligt diskrimineringslagen. AD ändrar tingsrättens dom.

En läkare anställdes 2016 av Region Västerbotten vid Norrlands universitetssjukhus.

Läkaren väckte talan mot regionen den 14 oktober 2020, då var han fortfarande anställd men tjänstledig. Han yrkade i tingsrätten att regionen skulle betala diskrimineringsersättning och ersättning enligt diskrimineringslagen för resor och logi.

Regionen menade att läkarens talan i den delen var preskriberad.

Genom en mellandom förklarade tingsrätten att läkaren förlorat rätten till talan om diskrimineringsersättning på grund av preskription. Tingsrätten har efter förfrågan av Arbetsdomstolen förtydligat att domslutet i denna del även omfattar läkarens yrkande om ersättning enligt diskrimineringslagen för resor och logi.

Läkaren: Överklagade tingsrättens dom när det gäller preskription. Yrkar i första hand att ingen del av hans talan är preskriberad, eftersom diskrimineringen har skett fortlöpande från september 2016 till och med tidpunkten för ansökan om stämning, den 14 oktober 2020. Under denna tid har han inte heller fått ersättning för kost, logi och resor, vilket kollegor av annan etnicitet har fått. Det har alltså varit fråga om ett perdurerande förlopp.

Yrkar i andra hand att han endast ska anses ha förlorat rätten till talan om diskrimineringsersättning och annan ersättning enligt diskrimineringslagen på grund av preskription avseende omständigheter i tiden före den 22 september 2018, och i vart fall endast avseende omständigheter i tiden före den 14 oktober 2018.

Regionen: Läkarens talan är preskriberad enligt 6 kap. 4 § diskrimineringslagen, eftersom de omständigheter han åberopat till grund för yrkandena om ersättningar enligt diskrimineringslagen påstås ha inträffat mer än två år före talans väckande. Regionen påtalar också att händelserna är sådana som läkaren har känt till mer än sex månader innan talan väcktes.

Arbetsdomstolen: Enligt 66 § första stycket medbestämmandelagen och 6 kap. 4 § andra stycket diskrimineringslagen hade läkaren två månader på sig, efter det att arbetstagarorganisationens tvåårsfrist löpt ut, att väcka talan.

Läkarens talan väcktes vid tingsrätten den 14 oktober 2020. Det innebär att han till följd av preskription har förlorat rätten till talan enligt diskrimineringslagen för de omständigheter som har inträffat före den 14 augusti 2018.

Läkarens talan enligt diskrimineringslagen grundas dock på omständigheter som inträffat både före och efter den 14 augusti 2018. En del av läkarens talan enligt diskrimineringslagen, men inte hela, är preskriberad.

 

Domslut: Läkarens förstahandsyrkande i Arbetsdomstolen, som AD tolkar som ett fastställande av att läkarens hela talan enligt diskrimineringslagen inte är preskriberad, kan därför inte bifallas. Däremot kan hans andrahandsyrkande bifallas.

Arbetsdomstolen ändrar en punkt i tingsrättens dom och fastställer att läkaren på grund av preskription har förlorat rätten till talan enligt diskrimineringslagen på grund av omständigheter som har inträffat före den 22 september 2018.

Frågan om rättegångskostnader ska bedömas i samband med att tingsrätten upptar målet i dess helhet.

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen