AD ändrar tingsrättens dom om uppsägning

Tingsrätten hade kommit fram till att det var fel av bolaget att säga upp en arbetstagare och utdömt ett skadestånd på 100 000 krnonor. Men AD ändrar tingsrättens dom till arbetsgivarens fördel.

Valvent AB hade överklagat en dom från Gävle tingsrätt (dom den 28 juni 2021 i mål T 1549-20). Domen handlade om det var rätt att säga upp en arbetstagare.

Bakgrunden var att arbetstagaren tillsammans med kolleger utförde ett jobb på Nya Zealand och hamnade i handgemäng med en person på det beställande företaget. I och med detta förlorade bolaget uppdraget. Bolaget förklarade då att det uppstått arbetsbrist och sade upp arbetstagaren.

Arbetstagaren stämde då bolaget i tingsrätten som gav arbetstagaren rätt. Uppsägningen förklarades ogiltig och bolaget dömdes att betala 100 000 kronor i allmänt skadestånd till arbetstagaren samt att ersätta hans rättegångskostnader på drygt 150 000 kronor.

Bolaget: Överklagade till Arbetsdomstolen och yrkade att AD skulle avvisa eller i andra hand ogilla arbetstagarens fastställelseyrkande, ogilla yrkandet om allmänt skadestånd och upphäva bolagets förpliktelse att betala ersättning för arbetstagarens rättegångskostnader.

Arbetstagaren: Yrkade att tingsrätten dom skulle kvarstå. Arbetstagaren menade att bolaget brutit mot turordningsreglerna och att det förelegat verksamhetsövergång och inte arbetsbrist.

Arbetsdomstolen: Konstaterar till att börja med att arbetstagaren har rätt till fastställelsetalan och går på denna punkt på samma linje som tingsrätten. Men när det gäller övriga punkter går man emot tingsrättens dom. Kommer fram till att det inte förelegat verksamhetsövergång. Menar att det varit arbetsbrist och att det därmed var rätt att säga upp arbetstagaren.

Konstaterar vidaere att bolaget hade färre än tio anställda och att arbetstagen efter ett undantag stod näst på turordningslistan.

Domslut: Bolaget har vunnit målet och arbetstagaren ska därför ersätta bolaget för rättegångskostnader vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen menar att det förekommit omfattande skriftväxling som inte varit till gagn för målet och prutar ned det yrkade beloppet på 276 970 kronor i tingsrätten och 65 325 i arbetsdomstolen till 175 420 respektive 40 000 kronor.

Domen refereras inte av AD.

Mattias Croneborg

Fråga experterna