AD: Byggnads krav var inte olovlig stridsåtgärd 

AD slår fast att Byggnads inte har vidtagit någon stridsåtgärd mot underentreprenören. AD konstaterar att bolaget, när det anlitade underentreprenören, bröt mot Byggavtalets entreprenörsbilaga. 

PME AB hade stämt Byggnads och två av dess regioner, Byggnads Skåne och Byggnads Mälardalen för olovlig stridsåtgärd. 

Bolaget yrkade att regionerna och förbundet skulle betala visst allmänt och ekonomiskt skadestånd. De skulle förpliktigas att på visst sätt skriftligen meddela att en begäran om hävning av entreprenadkontrakten med bolaget inte längre gällde.   

Bakgrunden är att bolaget genom hängavtal är bundet av byggavtalet med Byggnads. Byggnads Skåne och Byggnads Mälardalen är medlemmar i förbundet. De är sinsemellan bundna av byggavtalet, inklusive en av bilagorna, den så kallade entreprenadbilagan.   

Regionerna skickade den 19 februari 2020 brev till sex medlemsföretag i Byggföretagen.  

I breven begärde de att medlemsföretagen skulle häva sina entreprenadavtal med bolaget PME AB. En förhandling hölls mellan Byggföretagen och förbundet. Förbundet och regionerna vidhöll där sin begäran om att medlemsföretagen skulle häva sina entreprenadavtal med bolaget, vilket de också gjorde.  

Den 13 maj 2020 skickade förbundet en begäran om hävning till medlemsföretagen. Bolaget ansåg att regionernas krav är en stridsåtgärd enligt mbl och att förbundet hade medverkat till den genom att påkalla förhandling med Byggföretagen och genom att skicka en begäran om hävning till bolagets uppdragsgivare.  

Bolaget: Menade att stridsåtgärden var olovlig, att den inte hade beslutats i behörig ordning och att den var avsedd att utgöra en påtryckning i en rättstvist.  

Förbundet: Bestred detta och menade att det varken vidtagit eller medverkat till någon stridsåtgärd, utan bara hade agerat i enlighet med det som anges i entreprenadbilagan.  

Den 24 juni 2020 avslog AD ett av bolagens yrkanden. AD beslöt sedan att genom mellandom pröva om förbundets och regionernas åtgärder har varit olovliga stridsåtgärder och om de agerat i strid med mbl.  

Arbetsdomstolen: Kommer fram till att förbundets agerade måste bedömas utifrån att underentreprenören Nova Ratio, som bolaget anlitade hösten 2019, på ett allvarligt sätt bröt mot gällande kollektivavtal, bland annat genom att betala ut för låg lön. Att medlemsföretag i Byggföretagen anlitade bolaget PME, som i sin tur anlitade underentreprenören har fram till hösten 2019 medfört att kollektivavtal för arbetet åsidosatts.  

Slår fast att förbundet och regionerna inte genom sitt agerande har vidtagit någon stridsåtgärd mot underentreprenören. 

Konstaterar att bolaget, när det anlitade underentreprenören, bröt mot Byggavtalets entreprenörsbilaga. Bolaget har genom sina handlingar också försökt vilseleda andra som varit arbetstagarnas arbetsgivare. Kommer fram till att bolaget fortsatt bryta mot entreprenörsbilagan även efter att samarbetet med den aktuella underentreprenören upphört.  

Finner att fackförbundet har följt det förfarande som anges i entreprenörsbilagan. Förbundet hade också haft fog för att lägga veto om inte Byggföretagens medlemsföretag redan hade ingått entreprenadavtal med bolaget.  

Domslut: Arbetsdomstolen fastställer att Svenska Byggnadsarbetareförbundets, Byggnads Skånes och Byggnads Mälardalens åtgärder inte har utgjort olovliga stridsåtgärder och att de inte har agerat i strid med 42 § medbestämmandelagen. 

Lena Gunnars

Fråga experterna