AD: Byggnads vann PME-tvisten

AD har slutligt avgjort tvisten mellan PME AB och dess efterträdare å ena sidan och Byggnads och två av dess regioner å den andra. Byggnads går segrande ur den segdragna tvisten.

Byggnadsfirman PME AB hade stämt Byggnads och två av dess regioner, Byggnads Skåne och Byggnads Mälardalen, för olovlig stridsåtgärd. AD meddelade i september en mellandom i målet.

Bakgrunden är att Regionerna skickade ett brev den 19 februari 2020 till sex medlemsföretag i arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.
I breven begärde regionerna att medlemsföretagen skulle häva sina entreprenadavtal med bolaget PME AB. En förhandling hölls mellan Byggföretagen och Byggnads. Förbundet och regionerna vidhöll där sin begäran om att medlemsföretagen skulle häva sina entreprenadavtal med bolaget, vilket medlemsföretagen också gjorde.

Bolaget ansåg att regionernas krav var en stridsåtgärd enligt mbl och att förbundet hade medverkat till den genom att påkalla förhandling med Byggföretagen och genom att skicka en begäran om hävning till bolagets uppdragsgivare.

Bolaget menade att stridsåtgärden var olovlig, att den inte hade beslutats i behörig ordning och att den var avsedd att utgöra en påtryckning i en rättstvist.

Förbundet bestred detta och menade att det varken vidtagit eller medverkat till någon stridsåtgärd, utan bara hade agerat i enlighet med det som anges i entreprenadbilagan.

AD:s mellandom prövade om förbundets och regionernas åtgärder hade varit olovliga stridsåtgärder och om de agerat i strid med mbl.
AD kom i domen (47/21) fram till att förbundets agerade måste bedömas utifrån att underentreprenören Nova Ratio, som bolaget anlitade hösten 2019, på ett allvarligt sätt bröt mot gällande kollektivavtal. AD slog fast att förbundet och regionerna inte hade vidtagit någon olovlig stridsåtgärd mot underentreprenören.

Efter mellandomsfrågan inkom en begäran från PME Commercial Construction AB, om att få överta PME:s talan i målet, så kallad partssuccession. Detta eftersom PME överlåtit de fordringar som målet gäller till PME Commercial Construction AB. AD biföll begäran om partssuccession och PME Commercial Construction blev därmed kärande i målet, strax därefter försattes PME AB i konkurs.

BOLAGET: yrkar bolaget i linje med PME:s tidigare yrkanden; att Byggnads Skåne ska betala ett allmänt skadestånd på 625 000 kronor, att Byggnads Mälardalen ska betala ett allmänt skadestånd på 125 000 kronor, att Byggnads ska betala ett allmänt skadestånd på 500 000 kronor att Byggnads Skåne och Byggnads solidariskt ska betala ett ekonomiskt skadestånd på nära 2 miljoner, att Byggnads Skåne och Byggnads Mälardalen omedelbart skriftligen ska meddela samtliga mottagare av regionernas brev att det inte längre gäller, samt att Byggnads omedelbart skriftligen meddelar detsamma på sin officiella hemsida.

BYGGNADS: Bestrider alla yrkanden.

ARBETSDOMSTOLEN: har avgjort målet utan huvudförhandling. Domstolen hänvisar till mellandomen och avslår därmed PME Commercial Constructions talan.

Förbundet och dess regioner hade yrkat på ersättning för rättegångskostnader med drygt 1,2 miljoner. AD menar att även med hänsyn till målets art och omfattning är det yrkade ombudsarvodet något högt.

DOMSLUT: PME Commercial Construction AB och PME AB i konkurs ska solidariskt betala ersättning för rättegångskostnader på sammanlagt 947 362 kronor.

Domen refereras inte av AD.

Mattias Croneborg

Fråga experterna