AD: Lön ska inte omfattas av det offentliga ackordet

Unionen hade stämt Innovations- och kemiarbetsgivarna, IKEM, och Emmaboda Glas AB. Förbundet hade yrkat på utebliven lön och andra ersättningar på sammanlagt 270 925 kronor för en medlem och på 95 189 kronor för en annan medlem.

Bakgrunden är att bolaget ansökte om företagsrekonstruktion den 22 januari 2020 vid Kalmar tingsrätt. Tingsrätten beviljade ansökan två dagar senare, den 24 januari, och utsåg en rekonstruktör.

Företagsrekonstruktionen upphörde den 25 maj 2020. Tingsrätten fastställde då ett offentligt ackord där fordringsägarna erbjöds 25 procent av fordringarna. I samband med att företagsrekonstruktionen upphörande beslutade bolaget att återgå till sedvanliga betalningsrutiner.
Efter att ett bolag hade beviljats företagsrekonstruktion sade bolaget upp två arbetstagare på grund av arbetsbrist.

Parterna är oeniga om ifall medlemmarnas ersättningar ska omfattas av det offentliga ackordet.
Parterna är också oense ifall fordringarna har uppkommit före eller efter den så kallade kritiska tidpunkten, alltså det vill säga den 24 januari 2020.

Ett annat mål som rör samma bolag och samma sak har avgjorts tidigare. Motparten var där IF Metall och då vann förbundet, se Senaste nytt om arbetsrätt den 4 maj 2022. I det målet har arbetsgivarsidan ansökt om resning till Högsta domstolen då man anser att AD:s dom var felaktig.

I det nya målet kommer Arbetsdomstolen fram till att den ena medlemmen utförde arbete efter det att en månad förflutit från den kritiska tidpunkten. Då ska hans lönefordran och fordran på intjänad arbetstidsförkortning, till den del dessa inte täckts av lönegarantin, inte omfattas av det offentliga ackordet i företagsrekonstruktionen. Förbundets talan om lön och ersättningar till medlemmen ska därför bifallas.

När det gäller den andra medlemmen anser Arbetsdomstolen att han över huvud taget inte arbetade efter det att en månad förflutit från ansökan om företagsrekonstruktion. Därmed är hans fordringar på lön och ersättning för arbetstidsförkortning inte undantagna från det offentliga ackordet. AD avslår därför förbudets yrkanden avseende den andra medlemmen.

Domslut: Emmaboda Glas AB ska betala lön och ersättning för intjänad arbetstidsförkortning med 270 925 kronor för den ena medlemmen. Arbetsgivarsidan ska ersätta förbundets rättegångskostnader med 159 922 kronor.

Däremot har förbundet förlorat angående den andra medlemmen och ska ersätta arbetsgivarsidan för rättegångskostnader med 172 900 kronor.

Mattias Croneborg

Fråga experterna

Tidningen